แบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....กรมการปกครอง โดย สำนักบริหารการทะเบียน จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
กรมการปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ พิจารณาให้ความเห็นตาม QR code ด้านล่างนี้ เพื่อกรมการปกครองจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อไป

**คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการทำแบบสำรวจ
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/17DJfiHW6tc5B7GtTrdWvl4nhRSz8xqbc/view?usp=sharing


ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
https://drive.google.com/file/d/1iFGUQtuvHJjJz16ePKSD9DOIwU3XGoC5/view?usp=sharing
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy