මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මොනරාගල
එක් එක් පුහුණු වැඩසටහන සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. (උදා : පුහුණු වැඩසටහන් 03 ක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් මෙම ආකෘතිය අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් තුනට අදාලව 03 වරක් සම්පූර්ණ කරන්න. ) මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණි වල සියළුම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් හට අයදුම් කළ හැකි ය.
කාර්යාලය :
නිලධාරියාගේ / නිලධාරිනියගේ නම :
Your answer
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :
Your answer
තනතුර : *
අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන *
වෙනත් පුහුණු වැඩසටහනක් අවශ්‍ය නම් පුහුණු වැඩසටහනේ නම සඳහන්න කරන්න
Your answer
දුරකථන අංකය
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service