แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานสงกรานต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562
คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการจัดงานสงกรานต์ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ในปีต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ภูมิลำเนาของท่าน *
4. ท่านทราบข่าวสารการจัดงานสงกรานต์จากการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่หรือไม่ *
5. ท่านทราบข่าวสารการจัดงานสงกรานต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ท่านทราบหรือไม่ว่ามี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี *
7. ท่านทราบข่าวสารการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8 ท่านคิดว่าสถานที่ใดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่
9. ปัญหาที่ท่านพบจากงานสงกรานต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service