Анкета для вчителів, які викладають у 5 класі. Природознавство. Ярошенко О.Г, Бойко В.М. «Світоч», 2013

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    відповідність матеріалів підручника навчальній програмі
    забезпечення засвоєння знань, формування спеціальних предметних компетенцій 
    забезпечення засвоєння знань, формування загальнопізнавальних умінь і навичок
    Please enter one response per row
    науковості, сучасності теоретичних навчальних матеріалів (фактів, термінів, понять, теорій) 
    оптимальність співвідношення та доступність об’єму теоретично - наукового матеріалу з основ науки з індивідуальними, психологічними й віковими особливостями учнів
    інтеграції та синтезу міжпредметних та спеціальних знань, умінь, навичок
    послідовності, систематичності, цілісності подання й розкриття основних тем курсу  
    доцільності та функціонального навантаження ілюстративних матеріалів
    Please enter one response per row
    для засвоєння учнями навчального матеріалу
    різнорівневих та диференційованих 
    різнотипових за формою та змістом 
    для індивідуальної роботи 
    для групової роботи
    для творчих дітей та підвищеної складності для учнів з високим рівнем знань
    для формування різних видів життєвих компетентностей  
    для систематичного закріплення понять, визначень 
    для поточного, тематичного та узагальнюючого контролю
    Please enter one response per row
    відповідність  теоретичного матеріалу віковим можливостям учнів 
    відповідність навчального матеріалу попередній підготовці та життєвому досвіду учнів
    доступність навчального матеріалу для самостійного сприйняття учнями
    забезпечення зрозумілого й чіткого визначення головних програмових понять, визначень, термінів тощо
    відповідність лексичного наповнення підручника віковому рівню учнів
    Please enter one response per row
    на активізацію процесу навчально - пізнавальної діяльності 
    на ефективність розумової діяльності
    на реалізацію творчого потенціалу
    на стимулювання діяльності щодо самостійного оволодіння знаннями, здобуття інформації з різних видів джерел тощо 
    на практичне застосування соціальних та комунікативних компетентностей
    на оволодіння навичками самооцінки, самоаналізу, самовдосконалення
    на стійке бажання постійно оволодівати новими знаннями  
    на позитивне ставлення до процесу навчання
    Please enter one response per row
    стійких морально-етичних норм та загальнолюдських гуманістичних цінностей
    громадянської позиції та патріотичних почуттів
    дбайливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження 
    почуття прекрасного та загальної естетичної культури 
    почуття поваги до результатів своєї праці і праці інших
    Please enter one response per row
    збалансованість та різноманітність форм та змісту
    врахування принципів науковості, інформативності, виховної спрямованості 
    врахування особливостей освітньої галузі, навчального предмета, загальної концепції підручника
    загальна естетика оформлення 
    якість поліграфії, збалансованість кольорової гами 
    Please enter one response per row
    продуманість рубрикації, заголовків, сигналів - символів
    доцільність об’єму та змісту матеріалів довідникового характеру
    Please enter one response per row
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question