Zgłoszenie panelu na X Jubileuszową Konwencję PTSM
Panel proposal for the 10th Convention of PISA
Nazwisko / Surname *
Imię / First name: *
Tytuł naukowy, stanowisko / Academic Degree, Academic Position: *
Instytucja afiliacji / Affiliation: *
Telefon kontaktowy / Contact phone number: *
E-mail: *
Tytuł panelu / Panel title:
Tytuł roundtable (zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku Przewodniczących Sekcji PTSM)
Preferowany język panelu / Preferred language of the panel
Clear selection
Krótki opis tematyki panelu (max. 200 słów) / Panel abstract (up to 200 words) *
Proszę o wystawienie rachunku za udział w Konwencji / Please issue an invoice: *
Required
Dane do rachunku za udział w Konwencji / Data for the Invoice:
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych: 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencji. 2. Z chwilą zgłoszenia panelu Administratorem danych osobowych będzie Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM). 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach związanych bezpośrednio z organizacją Konwencji. 4. Jako podmiot danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do wglądu i zmiany podanych informacji. / Personal data information clause: 1. The provision of personal data is voluntary, but necessary for participation in the Convention. 2. Upon submission of the panel, the Administrator of personal data will be the Polish International Studies Association (PISA/PTSM). 3. personal data will be processed only for the purposes directly related to the organization of the Convention. 4. As a subject of personal data you have the right to inspect and change the information provided. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy