แบบประเมินค่านิยมร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (We-R-Care)
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างและเลือกช่องคำตอบ
รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 = ระดับมากที่สุด
4 = ระดับมาก
3 = ระดับปานกลาง
2 = ระดับน้อย
1 = ระดับน้อยที่สุด
ค่านิยมร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น *
1
2
3
4
5
1. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ (We-honest)
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Responsibility)
3. ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ และเป็นที่ไว้วางใจ (Care)
ความคิดเห็นอื่นของผู้ประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse