กิจกรรมสร้างสรรค์งาน VDO M. 5.3

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสืบค้น/สร้างสรรค์ เรื่องราวที่จะนำมาสร้าง VDO กลุ่มละ 4-6 คน
โดยให้ตั้งชื่่อ Team และ ชือเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เป็น VDO ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที
และให้ใส่ชื่อ-สกุล เลขทึ่ ของสมาชิก Team และบอกหน้าที่ของแต่ละคนใน Team ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ : หากทีมไหนมี 4-5 คน ก็กรอกข้อมูลสมาชิกเพียง 4-5 คน เท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question