FAMILIES: Seeking Support for Our Children with IEPs/Support Needs/ FAMILIAS: Buscando Ayuda para Nuestros Niños con Planes de Educación Individualizados/Necesidades de Apoyo Gia đình: Tìm kiếm sự hổ trợ cho các con có IEP/nhu cầu đặc biệt
OPEN TO ANYONE, ANYWHERE!

Families, we hear you. This time is unbelievably challenging as routines are upended, special education services are suddenly gone, and social distancing adds layers upon layers of difficulty. And many caregivers are also working from home or have had their jobs entirely upended.

You may be wondering: how do I set routines at home to support my children, especially my children with disabilities? You may be wondering: how does my child who receives a rules-based reading program not lose all that they have gained? You may be wondering: how does my child receive PT/OT/Speech during a time of social distancing?

As educators/PT/Speech/OT/Behavior Specialists/Nurses/Consultants we want to HELP YOU. Please fill out the form below and you will be put in contact with an educator who can have a phone call, a google hang out, zoom call, or a video chat to better help you support your children with disabilities. This might be a 1-time check-in call, a weekly check-in, or who knows!

Educators want to help connect families to be virtual free consultants to help coach you - families - about what we've learned about being teachers and support staff for children with disabilities. We want to hear family stories.

Together we will be creative, flexible, and show up for each other.

Any questions/ideas: feel free to contact Emma Fialka-Feldman (an elementary teacher and sibling to an older brother with an intellectual disability) at emma.fialkafeldman@gmail.com or O. Sophia Johansson, Mass Families Organizing for Change Sophia@massfamilies.org
(https://www.mfofc.org/ -a statewide, grassroots coalition of individuals with disabilities and/or chronic illnesses and their families). Open to more ways to be a connector! This is open to ANYONE, living ANYWHERE!
Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc, có thể liên hệ Emma Fialka-Feldman (giáo viên tiểu học và à em gái của người anh khuyết tật) at emma.fialkafeldman@gmail.com hoặc O. Sophia Johansson, Mass Families Organizing for Change Sophia@massfamilies.org
(https://www.mfofc.org/

En Español:

ABIERTO PARA TODOS!

Familias, los escuchamos. Estos tiempos son increíblemente difíciles con todas las rutinas que han volcado, los servicios de Educación Especial de repente ya no los tenemos, y lo que ocurre con la distancia social añade capas de dificultad. Muchos padres/cuidadores ahora están trabajando desde casa o están en situaciones en cual trabajo a volcado.

Quizás te estarás preguntando: cómo puedo colocar rutinas en casa para apoyar a mis niños, especialmente los niños con desabilidades? Quizás te estarás preguntando: cómo puede mi niño(a), que recibe apoyo en lectura a través de un programa, seguir recibiendo apoyo para evitar que pierdan todo lo que con esfuerzo se ha ganado? Quizás te estarás preguntando: cómo puede mi niño(a) recibir terapia física/ocupacional/logopedia durante este tiempo en cual practicamos distancia social?

Como educadores/especialistas de terapia física, logopedia, ocupacional, conducta/Enfermeros, Consultantes queremos AYUDARTE. Por favor llene el formulario debajo y te pondremos en contacto con un educador que te pueda llamar, hacer un google hangout, llamada de zoom, o video-chatear para proveer ayuda para apoyar a su niño(a) con desabilidades. Esto puede ser algo que suceda una vez, semanal, o quien sabe!

Educadores quieren ayudar a connectar familias con consultos virtuales gratis para que te puedan - familias - ayudar/entrenar acerca lo que hemos aprendido siendo profesores y otros personales de apoyo para niños con desabilidades. Queremos escuchar historias familiares.

Juntos seremos creativos, flexibles, y apoyo uno para el otro.

Cualquier pregunta/ideas: por favor siéntase libre para contactar a Emma Fialka-Feldman (una maestra de primaria y hermana de un individual con una Descapacidad Intellectual) en emma.fialkafeldman@gmail.com o O. Sophia Johansson, Familias de Mass Organizando para Cambios Sophia@massfamilies.org
(https://www.mfofc.org/ -a statewide, grassroots coalition of individuals with disabilities and/or chronic illnesses and their families) Esto está abierto para TODOS viviendo DONDE SEA!

Si conoce algún educador que quiera ayudar - pídale que complete este formulario: https://forms.gle/hAr6VDXaxSR8F2g29

Vietnamese - Tiếng Việt
Quý phụ huynh thân mến, chúng tôi lắng nghe quý phụ huynh. Chúng tôi hiểu được là tất cả chúng ta đều gặp khó khăn. Thời gian này có thể rất khó khăn vì tất cả lịch biểu của chúng ta đều đảo lộn, các dịch vụ giáo dục đặc biệt đột nhiên mất hết và giãn cách xã hội làm cho tình huống khó hơn nhiều. Rất nhiều phụ huynh vẫn phải làm việc tại nhà và cũng có nhiều phụ Huynh mất việc làm trong thời gian này.

Bạn cũng tự hỏi xem: làm cách nào bạn có thể lên lịch biểu để giúp cho con bạn, đặc biệt là các con khuyết tật. Bạn cũng tự hỏi làm sao để con bạn không mất hết những kĩ năng đọc hiểu mà con học được; rồi làm thế nào con bạn có thể tiếp tục nhận được các dịch vụ PT/OT và trị liệu ngôn ngữ trong thời gian này.

Là thầy cô giáo/Vật lý trị liệu/ngôn ngữ trị liệu/hành vi trị liệu/y tá/tư vấn.... chúng tôi muốn hổ trợ cho các bạn và các gia đình. Vui lòng điền vào mẫu đơn bên duới và chúng tôi sẽ kết nối với thầy cô giáo hoặc trị liệu để nói chuyện điện thoại với bạn, hoặc liên hệ với bạn qua google hang out, zoom ... để có thể hiểu hơn về hoàn cảnh và nhu cầu của bạn để hổ trợ thêm cho các bạn và con khuyết tật của bạn. Có thể là một lần một lần, hoặc co thể dài hơn!

Các nhà giáo muốn giúp kết nối với gia đình để hổ trợ thêm cho gia đình cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm nhà giáo hổ trợ cho các con khuyết tật. Chúng tôi muốn lắng nghe câu chuyện của gia đình.

Cùng nhau chúng ta có thể sáng tạo, linh động và có mặt để hổ trợ nhau

Email address *
Your Name (Tu Nombre)
Phone Number (how you want the family to reach out to). You and the family will decide how best to continue the conversation./ Numero de Telephono (como usted quiera que la familia los contacte). La familia y usted decidirán como mejor continuar la conversación. Số điện thoại (cách bạn muốn kết nối với các nhà giáo/trị lieu. Bạn sẽ quyết định cách giữ liên hệ tốt nhất
Age Group of Your Child (if you have more than one child - fill out more than 1 form) / El grupo de edad de su niño(a) - si tiene más de un niño(a), por favor llene más de 1 formulario. Tuổi của con bạn (nếu bạn có nhiều con, điền một đơn/con)
Clear selection
Disability Identity of Your Child (Identidad de Desabilidad de su niño(a)) Khuyết tật của con bạn
Clear selection
Topics you are looking to learn more about (select up to 3 - this helps us match most accurately)/ Temas de cual quieres aprender más (seleccione hasta 3 - esto nos ayudará a combinar precisamente) Chủ điểm bạn muốn học thêm. Chọn tới 3 lựa chọn để giúp chúng tôi kết nối dễ dàng hơn
Languages you speak (Lenguajes que habla) Bạn nói tiếng gì?
Clear selection
If you'd like, describe what you'd like to learn about in your session(s) with your match. / Si usted quiere, describa sobre que le gustaría aprender en las sesiones! Nếu thích, bạn có thể mô tả bạn muốn biết và hổ trợ gì với các nhà giáo/trị lieu khi được kết nối.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy