การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้นักเรียนตอบแบบประเมินตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อไป

คำชี้แจง แบบประเมินนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลของครูผู้รับการประเมิน
ตอนที่ 3 รายการประเมิน

หมายเหตุ ข้อที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจัน) หมายถึง จำเป็นต้องตอบ
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับชั้น *
ห้อง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม. Report Abuse