แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สสภ.7

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบน website สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

  ๒.๑.๑ มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
  ๒.๑.๒ ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
  ๒.๑.๓ ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  ๒.๑.๔ ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  ๒.๒.๑ ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  ๒.๒.๒ ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  ๒.๒.๓ สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
  Please enter one response per row
  ๒.๓.๑ ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
  ๒.๓.๒ ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  ๒.๔.๑ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question