Medlemsavtal & kortköp Friskis&Svettis Vårgårda
Vänligen sätt in beloppet på bankgironr 5169-5021. VIKTIGT: ange ditt namn på inbetalningen eller swisha till nr 123 231 36 82 och ange ditt personnr samt vilket kort du köper. Ditt medlems/träningskort finns att hämta i Fridhemshallens reception i anslutning till passen senast inom 1 vecka och du kan fram till dess jympa mot uppvisande av kvitto på din inbetalning. Har du swishat kan du visa upp ditt kvitto i mobilen. Spinningsalen i Gullhögen är kontantfri, endast Swish går att betala med där. Medlem/träningskort kan endast avhämtas i Fridhem. Receptionen är bemannad ca en halvtimme före varje pass.

Du måste vara medlem i föreningen för att jympa (gäller ej 3-kort eller engångsavgift).

Medlemskort gäller kalenderår.
Årskort gäller 1 år från inköpsdatum och inkluderar jul & sommarjympor.
Terminskort gäller en termin.
15-kort är ett klippkort som gäller 15 gånger.
3-kort är ett klippkort som gäller 3 gånger.
3-kort och engångsjympa, kan endast köpas i anslutning till passen med Swish eller kontant och kräver ej medlemskap.
Som ungdom räknas t.o.m. det år man fyller 20.

OBS! efter ifylld anmälan glöm inte att klicka på "SKICKA" längst ner.
Efternamn *
Your answer
Förnamn *
Your answer
Gatuadress *
Your answer
Postnummer *
Your answer
Ort *
Your answer
Fullständigt personnummer *
(Måste anges när vi rapporterar medlemmarna till Riksidrottsförbundet)
Your answer
Kvinna/man *
Vuxen/ungdom *
Mailadress, frivillig uppgift (bra om vi har några frågor om din anmälan och behöver nå dig).
Your answer
Jag önskar köpa följande (går att sätta kryss i mer än en ruta) *
Required
Du som köper årskort, svara på frågan nedan, annars hoppa över den.
Från vilken datum ska årskortet gälla?
Your answer
Jag vill att skrivet kvitto finns utskrivet & klart när jag hämtar mitt kort. Du kan även be om det på plats men det kan ev. bli väntetid då. (frågan kan hoppas över)
Kommunanställd?
Är du anställd i Vårgårda kommun och är berättigad till friskvårdsbidrag drar du av max 500:- vid bankinbetalning och skriver "Actiway" samt personnummer i bankens meddelanderuta. OBS! Kommunens friskvårdsbidrag gäller endast för träningskort, EJ för medlemskort (men du kan betala det samtidigt). Vi tar även emot Friskvårdcheckar och Friskvårdskuponger.
Actiway? *
Required
Övriga priser. Kan endast köpas i samband med passen med Swish eller kontant . Kräver ej medlemskap.
3-gångs kort (vuxen & ungdom) 150:-
Engångsavgift vuxen 70:-
Engångsavgift ungdom (t.o.m. 20 år) 50:-
Engångavgift medlem annan F&S-förening vuxen 50:-
Engångavgift medlem annan F&S-förening ungdom 30:-
Vi rekommenderar dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du får då direkt information om t.ex extra happeningpass, nya terminschema, julschema, sommarschema m.m.
Anmälan kan göras på vår hemsida: www.friskissvettis.se/vargarda
Medlemsavtal
MEDLEMSAVTAL
För att kunna träna och köpa ett träningskort hos oss måste du samtidigt lösa medlemskap i föreningen.
1 MEDLEMSKAPET
1.1 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan.
1.2 Som medlem i IF Friskis&Svettis Vårgårda (”Föreningen”) har du tillgång till olika medlemsförmåner, se www.friskissvettis.se/vargarda och du tränar, i mån av plats, till rabatterat pris i övriga F&S-föreningar.
1.3 Medlemsavgift erläggs årligen och per kalenderår. Återbetalning av medlemsavgift kan inte ske.
1.4 Du måste vara 12 år för att kunna bli medlem i Föreningen.
1.5 Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring.
1.6 Förutom vad som anges i detta medlemsavtal är du skyldig att följa Föreningens stadgar (tillsammans ”Avta-let”). Stadgarna anger bland annat att Föreningen har rätt att avslå din ansökan om medlemskap om det kan antas att du kommer att motarbeta eller medvetet skada Föreningens ändamål eller intressen. Du hittar våra trivselregler och stadgar på www.friskissvettis.se/vargarda.
1.7 Medlem kan uteslutas i enlighet med vad som anges i stadgarna, t.ex. vid olämpligt uppträdande såsom dop-ning, stölder, hot eller våld mot medlemmar, funktionärer och personal eller vid synbar påverkan av alko-hol/droger. En uteslutning innebär att ditt medlemskap och träningskort upphör att gälla.
1.8 En medlem kan istället avstängas från träning för kortare eller längre tid vid mindre allvarliga förseelser.
1.9 Behandling av personuppgifter
1.9.1 Medlemskapet i Föreningen innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja Förening-ens förpliktelser mot dig.
1.9.2 De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:
a) administration av medlemskapet;
b) tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
c) för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten; och
d) för att kunna genomföra medlemsundersökningar
1.9.3 De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ål-der/födelsedatum/personnummer, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning (träningsstati-stik)
1.9.4 Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i Föreningen samt max två år därefter.
1.9.5 Du kan när som helst invända mot behandling under punkterna c) och d) ovan och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övriga punkter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför som utgångspunkt inte återkallas.
1.9.6 Du kan nå Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen genom Birgit Carlson. Kontakta gärna oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill veta vilka personuppgifter om dig som finns registrerade.
1.9.7 Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part än Friskis&Svettis Riks, annan Fris-kis&Svettis-förening, Riksidrottsförbundet eller kommunen. Föreningens personuppgiftsbiträden får del av dina personuppgifter på uppdrag av Föreningen. Föreningens personuppgiftsbiträden framgår av vår policy för behandling av personuppgifter se vår hemsida www.friskissvettis.se/vargarda
1.9.8 Om du är yngre än 18 år, måste din vårdnadshavare skriftligen godkänna att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan.
1.9.9 Ytterligare information om vad som gäller återfinner du i vår policy för behandling av person-uppgifter som finns på Föreningens webbplats: www.friskissvettis.se/vargarda
2 TRÄNING OCH TRÄNINGSSKORT
2.1 Träningskortet är personligt. Träningskort kan överlåtas till annan person efter ansökan. Den som övertar träningskortet kan inte överta medlemskapet och måste därför betala egen medlemsavgift.
2.2 Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare skriftligen godkänna att du köper träningskort. Se även vad som gäller om behandling av barns personuppgifter ovan.
2.3 Pris för träningskort framgår på www.friskissvettis.se/vargarda
2.4 Ditt träningskort gäller endast hos IF Frislis&Svettis Vårgårda.
2.5 Förlorat träningskort kan ersättas. Kontakta funktionär.
2.6 Träningskortet måste alltid uppvisas för att du ska kunna träna.
2.7 Träningskort garanterar inte plats, du tränar alltid i mån av plats.
2.8 All träning sker på egen risk och under eget ansvar.
2.9 Vår träning och vad vi erbjuder, vårt schema och annan information om träningen framgår på www.friskissvettis.se/vargarda Det åligger dig som medlem att vid träning följa våra vid var tid gällande triv-selregler för uppförande och ordning
2.10 Doping. Föreningen accepterar ingen doping och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Slumpvisa dopingkontroller förekommer. Den som gör sig skyldig till doping blir avstängd. På Föreningens webbplats kan du läsa mer om vårt antidopingarbete.
2.11 Villkor för frysning av träningskort hittar du på www.friskissvettis.se/vargarda.
3 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAGEN OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKA-LER, 2005:59 (”DAL”)
3.1 Om du tecknar ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift och ditt träningskort via Föreningens webb-plats har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet (ångerfristen). Ångerrätten gäller enbart köp via internet.
3.2 Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, med avdrag för en summa motsvarande värdet av den träning du deltagit i under ångerfristen.
3.3 Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela Föreningen detta på ett klart och tydligt sätt innan ånger-fristen löper ut. Kontaktuppgifter framgår på www.friskissvettis.se/vargarda
3.4 ÖVRIGA AVTALSVILLKOR
3.5 Föreningen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft från och med 45 dagar efter det att de publicerades på Föreningens webbplats. Om ändringen är till väsentlig nackdel för dig som medlem har du rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid från det att ändringen publicerades på Föreningens webbplats.
3.6 Svensk rätt gäller för detta Avtal.
Tillägg till medlemsavtal/allmänna villkor
Tillägg till medlemsavtalet/allmänna villkor

1. Medlemskapet i IF Friskis&Svettis Vårgårda innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja föreningens förpliktelser mot dig.
2. De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:
a) administration av medlemskapet;
b) tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
c) för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten;
d) för att rapportera aktiviteter av ungdom upp. t.o.m. 25 år till kommun och riksidrottsförbund för erhållande av aktivitetsstöd.
3. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, personnummer, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning (träningsstatistik) samt mailadress när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
4. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen samt max två år därefter.
5. Du kan återkalla ditt samtycke till sådan behandling som inte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta avtal, men detta kan innebära att du inte kan utnyttja ditt träningskort helt eller delvis.
6. Den som är Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen är Birgit Carlson.
7. Uppgifterna lämnas inte ut till annan tredje part än Riksidrottsförbundet eller kommunen.
8. För det fall att du är yngre än 18 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att underteckna detta medlemsavtal.
9. Ytterligare information återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns på vår webbplats: www.friskissvettis.se/vargarda
Jag godkänner medlemsavtalet och att föreningen får använda mina uppgifter i sitt medlemsregister *
Required
Jag är 18 år eller äldre/ ELLER vårdnadshavare för medlem under 18 år *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy