Cynghrair Cyffwrdd Llandysul Touch League
Cofrestrwch eich tîm ar gyfer y cynghrair Touch Llandysul, cynhelir pob nos Lun am (tua) 10 wythnos - sesiwn gyntaf ar nos Iau 23 Mai. Cynhelir noson 'Rhowch Gynnig ar Touch' ar nos Lun 16 Mai 2016.

Gall unigolion heb tîm cofrestru eu diddordeb trwy e-bostio: programme.manager@walestouch.wales

A wnewch chi gwblhau'r daflen yma cyn dydd Gwener 20 Mai er mwyn cynorthwyo ein trefniadau os gwelwch yn dda

Pris cofrestru tîm* bydd:
YN RHAD AC AM DDIM - Noson 'Rhowch Gynnig'
£85 - Cynghrair wythnosol (pris tim cyfan)

*Rhaid cael rhwng 6-14 chwaraewr mewn tîm. Os mae gennych dîm o 10 chwaraewr, dim ond rhaid talu llai na £10 bydd pob un - bargen benigamp!

--------------

Register your team for the Llandysul Touch League which runs for 10 weeks (approximately) with the first round of games taking place on Monday 23 May. A 'Try Touch Night' takes place on Monday 16 May 2016.

Individual players without a team, can register their interest by emailing programme.manager@walestouch.wales

Would you please complete this form before Friday 20 May in order to help us with arrangements

Team* registration fees:
FREE - 'Try Touch Night'
£85 - Weekly league (team fee)

*You must have 6-14 players in a team. If you have a team of 10 players, each person would pay less than £10 - bargain!
CADARNHAD | CONFIRMATION
Enw'r tim *
Team Name
Ym mha adran hoffech gofrestru tim(au)? *
In which division would you like to register a team(s)?
Required
Enw'r person sy'n cydlynnu'r tim *
Name of person coordinating the team
Lliwiau chwarae *
Playing colours
E-bost *
E-mail
Rhif ffon 1 *
Phone Number 1
Rhif ffon 2 *
Phone Number 2
Cyfeiriadau e-bost pobl eraill hoffai dderbyn e-byst ynglŷn â'r twrnamaint
Other people's email addresses that would like to receive tournament emails
Cynghrair Wythnosol | Weekly League
I ddechrau ar nos Lun 23 Mai 2016 (amserau i'w gadarnhau)
Bechgyn a merched dros 14 oed
Caniateir merched chwarae yn yr adran dynion ond ni chaniateir dynion chwarae yn yr adran merched
==================
To commence on Monday 23 May 2016 (times TBC)
Males and females aged 14 and above
Female players may play in the male division but males are not able to play in the female division
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy