แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำอธิบาย : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรด Click เลือก หน้าข้อความที่ตรงกับความต้องการของท่าน
1.1 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 เพศ
1.3 สังกัดสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
Your answer
1.4 ท่านเคยมาติดต่อขอรับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่
1.5 ท่านเคยติดต่อขอรับบริการจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทางช่องทางใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
1.6 เรื่องใดบ้างที่ท่านเคยติดต่อขอรับบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms