แบบเสนอการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
1) การปฏิบัติงาน วันที่ 16 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ ฉบับที่ 2
2) การปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 14 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ ฉบับที่ 7
3) การปฏิบัติงาน วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ ฉบับที่ 10

สามารถแก้ไขได้หลักจากส่ง โดยต้องใช้อีเมล์ของ google เท่านั้น
Email *
การปฏิบัติราชการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564)
สำหรับสายวิชาการ
1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ เอกสารประกอบการสอน ตำรา
2. การพัฒนา/ปรับปรุง/วิพากษ์ จัดทำหลักสูตร
3. การอบรม ประชุม เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนการสอนออนไลน์
4. การสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
ุ6. การประเมินผลการเรียน
7. อื่นๆ ตามภาระหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ

สำหรับสายสนับสนุน
1. งานตามภารกิจของหลักสูตร
2. งานตามภารกิจของคณะ
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คำหน้าหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ประเภท *
หลักสูตร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.