แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
1. เพศ *
2. อายุ *
3. กลุ่มงานที่เข้ารับการบริการ *
4. ระดับความพึงพอใจที่รับการบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service