PROGRAMA ROTEIROS DE OUTONO (Sendeirismo Concello de Ares, 2020)
De acordo ca lexislación aplicable en materia de protección de datos e en concreto ca Lei 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, infórmaselle que os datos persoais que sexan proporcionados, incorporaranse para o seu tratamento en ficheiros cuio titular e único responsable, é o Concello de Ares, que actúa como corresponsable de tratamento. Estos datos trataranse ca absoluta confidencialidade, baixo a protección e especificacións contidas na normativa antes mencionada e co fin de manter a calidade de alumno coa inscrición das actividades deportivas; non obstante os mesmos non poderán cederse a terceiros agás co consentimento expreso ou dos encargados do tratamento, para poder realizar as ditas actividades.
Por outra banda, en referencia á obtención de imáxes mediante o empleo de cámaras, videocámaras ou calquera outro medio audiovisual e gráfico de conformidade co previsto na Lei Orgánica 1/1982, de data de maio, de Dereito o Honor, a Intimidade Persoal e Familiar e a Propia Imaxe, os asinantes manifestan neste documento que consinten ceder gratuítamente os dereiots de imaxe en relación ás fotografías e videos xerados nas actividades realizadas, en calquear medio audiovisual a favor do Concello e do terceiro colaborador e igualmente, autoriza a que as mesmas poidan ser obxecto de publicación na páxina web, blog, canles de comunicación, Facebook ou demáis redes sociais tanto do Concell,o como do terceiro colaborador.
Asimesmo, os asinantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos datos que se lles recoñece en virtude do Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril ante a oficina situada na biblioteca municipal de Ares, dirixíndose ó mesmo por escrito a sendares@concellodeares.com.

- DECLARACIÓN DE APTITUDE:
DECLARO que non padece ningunha enfermidade, nomeadamente o COVID 19, nen está a recibir tratamento que lle impida participar neste programa. Asimesmo nen el/ela mesmo nen ningunha das persoas cas que convive pertence a ningún grupo de risco fronte ao covid-19. E, en particular, que non se atopa en situación de enfermidade crónica respiratoria ou inmunodepresión”. Ademais coa sinatura do presente documento recoñezo que informáronme e acepto das medidas de seguridades e hixiene para o desenrrolo da actividade.
Nome e Apelidos *
DNI *
Data nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
Idade *
Enderezo *
Localidade *
Código postal *
Empadroado *
Teléfono *
Correo electrónico *
Inscrición *
DOMINGO 4 DE OUTUBRO: P.N. FRAGAS DO EUME .
DOMINGO 25 DE OUTUBRO: CAMIÑO SANTO ANDRÉ DENDE CEDEIRA.
SÁBADO 21 DE NOVEMBRO: POR TERRAS DE MONFERO ( LAGARES).
DOMINGO 29 DE NOVEMBRO: FERROL, OS MONTES DE BRIÓN.
DOMINGO 13 DE DECEMBRO: POLA COSTA DE ARES.
Rotas
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy