แบบสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กองแผนงาน

แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการจากกองแผนงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงค่ะ :)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question