แบบสอบถามความผูกพันธ์ต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มี
คุณภาพ รวมถึงอาจมีผลต่อการลาออก โอนย้ายจากงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ป่วยและประชาชน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คำชี้แจง
เป็นแบบสอบถามที่มีข้อคำถามทั้งหมดมี 27 ข้อ โดยแบ่งข้อคำถามที่มีความหมายทางลบและข้อ
คำถามที่มีความหมายทางบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ข้อคำถามที่มีความหมายทางลบ มีทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่
1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 2
2) การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 5
3) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 4, 5, 6, 7
4) ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 2, 4
5) ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 1, 2, 3
แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 4
ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 3
ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 2
ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 1
2. ข้อคำถามที่มีความหมายทางบวก มีทั้งหมด 16 ข้อ ได้แก่
1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 1, 3, 4, 5
2) การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 1, 2, 3, 4
3) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 1, 2, 3
4) ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 1, 3, 5
5) ความต้องการในการดารงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 4, 5
แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 1
ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 2
ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 3
ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 4
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
1.อายุ
Your answer
2.เพศ
3.ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
4.ประเภท
5.ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
6.งานที่ปฏิบัติงาน
7.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันกี่ปี (เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
Your answer
ตอนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล
โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
1. ความสำเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน
2.หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อองค์การนี้
3.หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ
4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ
5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ
การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน
3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานที่เหมาะสมแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
5. นโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
1. ท่านเต็มใจที่จะทำงานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้นเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
3. ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
4. เมื่อพบอุปสรรคในการทำงานท่านก็จะยกเลิกการทำงานนั้น ๆ
5. งานที่คั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุก ๆ คนต้องมีกัน
6. การมาทำงานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน
7. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ
2. เมื่อท่านได้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ท่านคิดว่าในการทำงานนั้นพนักงานควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นสำคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน
4. ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แก้ไขเท่านั้น บุคลากรอื่นไม่สามารถช่วยแก้ไขได้
5. เราจำเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกขององค์การ
1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการทำงานที่องค์การนี้ เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ที่สูงกว่า แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงทางานอยู่ที่องค์การนี้ต่อไป
5. ท่านเชื่อมั่นว่าการทำงานอยู่ที่องค์การนี้ จะทำให้ท่านมีความสุขในการทำงานและรักที่จะทำงานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms