แบบสำรวจ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชื่อโรงเรียน
Your answer
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ครูมีส่วนร่วมเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
5. โรงเรียนมีแผนพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
6. มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. มีการกำหนดนโยบายให้นักเรียน ครู บุคลากร ใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน/คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด
9. มีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
10. มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสแก่ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้รับการพัฒนา
11. ห้องสมุดมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของห้องสมุดและผู้ใช้บริการ
12. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
13. สภาพห้องสมุดโรงเรียนของท่าน
14. สัดส่วนของงบประมาณพัฒนาห้องสมุดจากโรงเรียนต่องบประมาณทั้งหมด
15. สัดส่วนของจำนวนหนังสือต่อนักเรียนที่โรงเรียนมี
16. งบประมาณที่ใช้ในการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปีละ
(ระบุจำนวน)
Your answer
17. ระยะเวลาในการจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด
18. การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการดำเนินงานห้องสมุดและการจัดกิจกรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์
18. การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการดำเนินงานห้องสมุดและการจัดกิจกรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์
19. วุฒิการศึกษาของผู้รับผิดชอบห้องสมุด
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
21. สถิตินักเรียนใช้นอกเวลาเรียนในการอ่านหนังสือื่นที่นอกเหนือหนังสือเรียน
21.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนวันละ
Your answer
21.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนวันละ
Your answer
21.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนวันละ
Your answer
22. สถิตนักเรียนอ่านหนังสืออื่นที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน
22.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนปีละ
Your answer
22.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนปีละ
Your answer
22.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนปีละ
Your answer
22.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านหนังสืออื่นนอกเหนือจากหนังสือเรียนปีละ
Your answer
23. ประเภทของหนังสือที่มีในห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
โปรดระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms