ใบสมัครงาน บ.ซุปเปอร์ชีป จำกัด
ติดต่อฝ่ายบุคคล บ.ซุปเปอร์ชีป จำกัด โทร.076-609-000 ต่อ 8520
Email address *
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร สามารถระบุได้มากกว่า 1 ใส่เรียงตามลำดับ *
Your answer
เงินเดือนที่ต้องการ *
Your answer
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย *
Your answer
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ *
Your answer
เพศ *
รหัสนักศึกษา(ถ้ามี)
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน *
Your answer
วันหมดอายุบัตร *
MM
/
DD
/
YYYY
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
น้ำหนัก กก. *
Your answer
ส่วนสูง ซม. *
Your answer
สีผิว *
เบอร์มือถือ *
Your answer
ID Line *
Your answer
ที่อยู่
ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม(สถานที่เกิด) เขียนโดยละเอียด *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน จ.ภูเก็ต(ที่พัก จ.ภูเก็ต) เขียนโดยละเอียด *
Your answer
สถานภาพการสมรส *
ชื่อ-สกุล คู่สมรส/แฟน
Your answer
อายุ คู่สมรส/แฟน
Your answer
สัญชาติ คู่สมรส/แฟน
Your answer
อาชีพ คู่สมรส/แฟน
Your answer
ที่อยู่ คู่สมรส/แฟน
Your answer
เบอร์โทร คู่สมรส/แฟน
Your answer
จำนวนบุตร(ถ้ามี)
Your answer
ชื่อ-สกุลบุตร /อายุ /เพศ /ระดับการศึกษา / สถานศึกษาของบุตร ตามลำดับ
Your answer
สถานภาพทางทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ปีที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือปีที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
Your answer
ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา – มารดา
ชื่อ-สกุล บิดา / อายุ *
Your answer
สถานะบิดา *
เบอร์โทร / อาชีพ / สถานที่ทำงานบิดา
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา *
Your answer
ชื่อ-สกุล มารดา / อายุ *
Your answer
สถานะมารดา *
เบอร์โทร / อาชีพ / สถานที่ทำงานมารดา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันของมารดา *
Your answer
จำนวนพี่น้องทั้งหมด(รวมตัวเอง) *
Your answer
ท่านเป็นบุตรคนที่ *
Your answer
กรอกรายละเอียดพี่น้องทั้งหมดตามลำดับ ชื่อ-สกุล/เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพ/จังหวัด/สถานที่ทำงาน/เบอร์โทร
Your answer
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา / ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ
Your answer
มัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา
Your answer
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา
Your answer
ปวช. ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา
Your answer
ปวส. ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา
Your answer
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา /คณะ
Your answer
ปริญญาโทร ชื่อสถานศึกษา / ปีที่จบ /วุฒิ / สาขาวิชา /คณะ
Your answer
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
Your answer
ความสามารถ
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถด้านการประกอบอาหาร
ประวัติการทำงาน
โปรดระบุงานที่ท่านทำในปัจจุบันล่าสุดก่อน ย้อนไปหลัง ตามลำดับ โปรดอธิบายอย่างละเอียดเพื่อการพิจารณาผลตอบแทน
ชื่อสถานที่ทำงาน / ระยะเวลาทำงาน /ช่วงเดือนที่ทำงาน /ที่อยู่สถานที่ทำงาน /ลักษณะงานอย่างละเอียด / รายได้ต่อเดือน /เหตุผลที่ออกจากที่เก่า *
Your answer
ความสามารถด้านการขับขี่
ท่านมีรถยนต์ส่วนตัว / ขับรถยนต์ได้หรือไม่ *
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / ประเภทใบขับขี่
Your answer
ท่านมีจักรยานยนต์ / ขับขี่จักรยานยนต์ได้หรือไม่ *
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์
Your answer
ท่านสามารถขับขี่รถประเภทอื่นๆ
Your answer
บุคคลอ้างอิง ชื่อ-สกุล/ความสัมพันธ์/อาชีพ/ที่อยู่ปัจจุบัน/เบอร์โทร *
Your answer
กรณีติดต่อเร่งด่วน ชื่อ-สกุล/ความสัมพันธ์/อาชีพ/ที่อยู่ปัจจุบัน/เบอร์โทร *
Your answer
ข้อมูลทั่วไป
ท่านมีโรคประจำตัวหรือมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ ถ้ามีระบุรายละเอียดของโรค
Your answer
ท่านเคยกระทำความผิดถึงขั้นได้รับโทษให้จำคุกหรือไม่ ถ้ามีระบุรายละเอียดเรื่อง
Your answer
ท่านเคยถูกปลดออกจากงานที่เดิมหรือไม่ ถ้าเคยระบุสาเหตุ
Your answer
ท่านสามารถโยกย้ายตำแหน่งไปยังสาขาของบริษัทฯหรือสาขาต่างจังหวัดได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุเหตุผล
Your answer
ท่านยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขได้หรือไม่ *
รับรองข้อความ
ข้าพเจ้าฯขอรับรองว่าข้อความข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการสมัครงานที่ให้ไว้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทฯสืบทราบว่าเป็นเท็จไม่ว่าข้อความและหลักฐานที่ให้ไว้ ข้าพเจ้าฯยินยอมให้บริษัทฯบอกเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นหรือเรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใด
เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา,ใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ใบ
3. ใบทรานสคิป จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
9. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

**เอกสารทุกใบกรุณาเซ็นต์สำเนาถูกต้อง**
**เตรียมเอกสารมาให้พร้อม เมื่อฝ่ายบุคคลติดต่อเรียกเข้ามาสัมภาษณ์**

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms