แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ เรื่อง “การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”
1. สถานภาพของผู้สมัคร
เพศ
อายุ
อาชีพ
2. ข่าวการรับสมัคร
ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. การสมัครเข้าศึกษา
ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา (โปรดระบุ)
Your answer
ระดับ
ภาค
4. ความคิดเห็น
(คะแนน 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัคร
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ในการให้ข้อมูล/การรับสมัคร
3. ข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
4. ความสะดวกในการสมัคร
5. ขั้นตอนการสมัครมีความชัดเจน
6. ความเหมาะสมของกำหนดการรับสมัครอ
5. เหตุผลในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (โปรดระบุ)
Your answer
6. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service