Oznámenie poplatkovej povinnosti fyzickej osoby k miestnemu poplatku za komunálne odpady v obci Lozorno.
Vážení občania,

vzhľadom na skutočnosť, že 01.01.2020 nadobudnú činnosť nové predpisy týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom a platieb za komunálny a drobný stavebný odpad bude realizované aj nové označenie smetných nádob, pre ktoré je potrebné vykonať riadnu registráciu všetkých poplatníkov poplatku za komunálne odpady v obci.

V lehote do 31.01.2020 je každý povinný seba i všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti a za ktoré tak plní poplatkovú povinnosť ( s ktorými spoločne užíva zbernú nádobu) zaregistrovať a to vyplnením tohto formulára. Registračné tlačivá sú tiež dostupné na obecnom úrade. Právnické osoby a podnikatelia vyplnia registračné tlačivo, ktoré je rovnako dostupné na obecnom úrade alebo na webe obce.

Radi by sme upozornili, že bez Vašej riadnej registrácie ako poplatníka miestneho poplatku nebude môcť byť realizované riadne nové označenie Vašej nádoby, čo bude mať za následok, že táto nebude môcť byť potom ďalej vysýpaná a odpad odvážaný.

Prosíme Vás preto , aby ste registrácii venovali pozornosť a splnenie registračnej povinnosti neodkladali. S vyplnením Vám v prípade potreby radi pomôžu a prípadné ďalšie informácie poskytnú pracovníci obecného úradu počas úradných hodín. Za včasnú registráciu Vám vopred ďakujeme.

Obec Lozorno
Email address *
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Rodné číslo *
Your answer
Trvalé bydlisko - ulica *
Your answer
Trvalé bydlisko - orientačné číslo / súpisné číslo *
Your answer
Trvalé bydlisko - obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Tel. číslo
Your answer
Dôvod poplatkovej povinnosti *
Adresa prechodného pobytu / užívanej stavby (v prípade ak dôvod poplatkovej povinnosti je prechodný pobyt alebo užívanie bytu, stavby)
Your answer
Zvolený objem zbernej nádoby *
Zberná nádoba vlastná /zabezpečená obcou *
Zvolená frekvencia zvozu. *
Adresa umiestnenia zbernej nádoby
Your answer
Poplatkovú povinnosť plním za tieto osoby, ktoré so mnou žijú v spoločnej domácnosti :
Meno Priezvisko
Your answer
Rodné číslo
Your answer
Meno Priezvisko
Your answer
Rodné číslo
Your answer
Meno Priezvisko
Your answer
Rodné číslo
Your answer
Meno Priezvisko
Your answer
Rodné číslo
Your answer
Meno Priezvisko
Your answer
Rodné číslo
Your answer
Doplňujúce informácie
Your answer
Poplatník vyhlasuje , že ním uvedené údaje sú úplné , správne a pravdivé. Odoslaním plní poplatník oznamovaciu povinnosť podľa §80 ods.1. z.č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Obecný úrad Lozorno. Report Abuse