12 maja 2021 r. Szkolenie z obsługi i wykorzystania platformy OpenForestData.pl - dla naukowców

UWAGA!!! Po złożeniu formularza rejestracji system nie generuje automatycznego potwierdzenia, potwierdzenia przesyłamy stopniowo na Państwa adresy email wraz z linkiem do szkolenia na zoomie.
Imię i nazwisko *
Email *
Numer telefonu
Wyrażam zgodę, aby organizatorzy kontaktowali się ze mną za pomocą podanego adresu e-mail i numeru telefonu (jeśli dotyczy) w kwestiach związanych ze szkoleniem. * *
Nazwa organizacji (jeśli dotyczy)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Białowieży, przy ul. Stoczek 1, 17-230, reprezentowany przez dyrektora dr. hab. Rafała Kowalczyka. Można się z nami kontaktować pod adresem e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl
3. Pani/Pana dane osobowe podane w zakresie: imię , nazwisko, adres e-mail, numer tel., nazwa instytucji będą przetwarzane na potrzeby związane z organizacją Konferencji „Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość” i jednocześnie podanie tych danych będzie stanowić wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3, t.j. do czasu zakończenia Konferencji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy Administratora oraz organizatorzy Konferencji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
8. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konferencji.
10. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyżej wymienionymi informacjami oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną
i rozumiem jej treść.

Informujemy, że podanie danych jest wymogiem wynikającym z celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z organizacją szkolenia oraz daje możliwość swobodnego kontaktu pomiędzy uczestnikami.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy