Piederības salas meklējot/В поисках островов принадлежности

(RUS ниже)

Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlija salas” ir plašākā nevalstiskā organizācija Sēlijā, kas apvieno 40 lauku un mazpilsētu kopienas visā Sēlijas vēsturiskajā zemē. Kopienas un nevalstiskās organizācijas sadarbības tīklā kā līdzdalības “salas” iesaistījušās brīvprātīgi. Sadarbības tīkls apvieno Sēlijas iedzīvotājus neatkarīgi no to etniskās piederības, ikdienas saziņas valodas un juridiskā statusa. “Salas” pārstāv plašu Sēlijas sabiedrību, ko raksturo to dažādība.  

Ar šīs anketas palīdzību biedrība noskaidros Sēlijas ģimeņu medijpratības līmeni un informācijas pieejamību. Anketās ir ietverti vaicājumi gan par mediju lietošanas paradumiem un viltus ziņu atpazīšanu, kritisko domāšanu mediju jomā, gan arī par Sēlijas reģionālās informācijas sasniedzamību un piederības izjūtu valstij, lietojot medijus. Anketas tiks apkopotas un to rezultāti tiks publicēti biedrības informācijas kanālos.

Anketa sastāv no 5 sadaļām – vispārīgā informācija, informācijas iegūšana vietēja līmenī, informācijas iegūšana reģionālā un valstiskā līmenī, kritiskā domāšana un lokālpatriotisms.  Paldies par Jūsu iesaisti!

Anketa tapusi projekta nr. 2023.LV/MTSP/12 “Piederības salas meklējot” ietvaros.

Ассоциация «Сеть общественного сотрудничества «Острова Селия» — крупнейшая неправительственная организация Селии, объединяющая 40 сельских и небольших городских общин на всей исторической земле Селии. Сообщества и неправительственные организации добровольно присоединились к сети сотрудничества в качестве «островков» участия. Сеть сотрудничества объединяет жителей Селии независимо от их этнической принадлежности, языка повседневного общения и правового статуса. «Острова» представляют собой широкое сообщество Селии, характеризующееся своим разнообразием.


С помощью этой анкеты ассоциация выяснит уровень медиаграмотности и доступность информации семей Селии. Анкеты содержат вопросы о привычках использования СМИ и распознавании фейковых новостей, критическом мышлении в сфере СМИ, а также о доступности региональной информации Селии и о чувстве принадлежности к стране при использовании СМИ. Анкеты будут собраны, а их результаты будут опубликованы на информационных каналах общества.


Анкета состоит из 5 разделов – общая информация, получение информации на местном уровне, получение информации на региональном и национальном уровне, критическое мышление и местный патриотизм. Спасибо за ваше участие!

Анкета была создана в рамках проекта №. 2023.LV/MTSP/12 в рамках «В поисках островов принадлежности».

Sign in to Google to save your progress. Learn more

1.VISPĀRĪGĀ informācija.

Norādiet pēc iespējas precīzāku ģeogrāfisko vietu, ko ar sevi asociējat, kurā strādājat vai dzīvojat. (Piemērs – Saliena, Aknīstes pagasts, Ērberģe).

1. ОБЩАЯ информация.

Укажите точнее географическое положение, которое вы ассоциируете с собой, где работаете или живёте. (Пример – Салиена, Акнистская волость, Эрберге).

*
Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlija salas” simbols - sudraba vilks/Символ Ассоциации «Сеть общественного сотрудничества «Островa Селии» — серебряный волк.

Jūsu tautība/Ваша национальность.

*
Required

Atzīmējiet sev atbilstošo vecumposmu!Отметьте подходящий для вас возраст!

*
Required

Vai ģimenē sazinieties latviešu valodā?/Общаетесь ли вы в семье на латышском языке?

*
Required

2.INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA vietējā līmenī

Vai regulāri patērējat pašvaldību informatīvos kanālus (mājaslapu, informatīvo izdevumu, Faceboka lapu?)

2. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ на местном уровне


Регулярно ли вы пользуетесь муниципальными информационными каналами (домашняя страница, информационный бюллетень, страница Facebook?)
 3.INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA reģionālā un valstiskā līmenī

Vai lasāt vietējos laikrakstus (“Staburags”, “Brīvā Daugava”, “Latgales laiks”?)


3. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ на региональном и национальном уровне

Читаете ли вы местные газеты («Стабурагс», «Брива Даугава», «Латгалес лайкс»?)

Vai klausāties reģionālos radio (Radio 1, Divu krastu radio?) 


Вы слушаете региональные радио (Radio 1, Bicooastal Radio?)

Vai sekojat līdzi biedrības "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"" publicētajai informācijai mājaslapā www.selija.com, Facebokā, Instagramā, X platformā?

Следите ли вы за информацией, публикуемой объединением «Сеть общественного сотрудничества « Островa Селии»» на сайте www.selija.com, Facebook, Instagram, платформе X?

Vai regulāri patērējat informāciju svešvalodā (piemēram, krievu, angļu, lietuviešu u.c.)?


Регулярно ли вы потребляете информацию на иностранном языке (например, английском, литовском и т. д.)?

Vai bieži medijos redzat un dzirdat informāciju par savu ciemu/pagastu?

Часто ли вы видите и слышите информацию о своем селе/волости в СМИ?

Informāciju par notiekošo uz vietas, reģionā, valstī un aiz robežām pārsvarā iegūstat:

Информацию о том, что происходит на местном уровне, в регионе, в стране и за ее пределами, в основном получают из:

Kā jums šķiet – vai medijiem var uzticēties?


Как вы думаете, можно ли доверять СМИ?

4.KRITISKĀ DOMĀŠANA

Vai jūs uztrauc mākslīgā intelekta radītais saturs?


4. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Вас беспокоит контент, создаваемый  искусственным интеллектом?

Vai pēdējā pusgada laikā esat saskāries ar viltus zvaniem, viltus īsziņām un e-pastiem?


Сталкивались ли вы с фальшивыми звонками, фейковыми текстовыми сообщениями и электронными письмами за последние шесть месяцев?

Vai uzskatāt, ka spējat atšķirt viltus ziņas, mākslīgā intelekta veidotos viltojumus?


Как вы думаете, сможете ли вы отличить фейковые новости от фейков, созданных искусственным интеллектом?

5.LOKĀLPATRIOTISMS

Kur pēc 10 gadiem Jūs vēlētos dzīvot?


5. МЕСТНЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Где бы вы хотели жить через 10 лет?

Kam jūtaties piederīgs?

Вы местный патриот:

Ko labu jūs gribētu izdarīt vietai, kurā dzīvojat?

Что хорошего вы хотели бы сделать для того места, где живёте?

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy