แบบสอบถาม ความพึงพอใจ
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ในวิชา การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อจำนำข้อมูล ข้อเสนอแนะเหล่านี้ ไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
2. ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึบพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms