Creative Cardiff R&D survey // Holiadur Ymchwil a Datblygu Caerdydd Creadigol
The data generated from this survey will form part of the evidence base for a research bid Cardiff University is leading in partnership with University of South Wales and Cardiff Metropolitan University to develop a R&D support mechanism for businesses and freelancers in the cluster. All feedback will be anonymous and no individual business or freelancer will be identified once this data has been collated. Thank you in advance for your time, the survey should take approximately three minutes. If you have any questions about this survey or would like to contribute further, please contact creativecardiff@cardiff.ac.uk.

Bydd y data a gynhyrchir gan yr arolwg hwn yn rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynnig ymchwil y mae Prifysgol Caerdydd yn ei harwain gyda Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i ddatblygu mecanwaith cefnogaeth ymchwil a datblygu ar gyfer busnesau a gweithwyr llawrydd yn y clwstwr. Bydd yr holl adborth yn ddienw ac ni fydd modd adnabod unrhyw fusnes unigol neu weithiwr llawrydd pan fydd y data hwn wedi'i goladu. Diolch ymlaen llaw am eich amser, dylai'r arolwg gymryd tua thair munud. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg hwn neu os hoffech wneud cyfraniad pellach, cysylltwch â creativecardiff@caerdydd.ac.uk.

Email address *
Are you a business or freelancer? // Ydych chi'n fusnes neu'n gweithiwr llawrydd? *
Do you do R&D (research and development) activity? i.e activity to investigate business activities or opportunities or to improve existing products and services or to lead to the development of new products and services. // Ydych chi'n gwneud gweithgarwch ymchwil a datblygu? h.y. gweithgarwch i ymchwilio i weithgareddau neu gyfleoedd busnes neu i wella cynhyrchion neu wasanaethau sydd eisoes yn bodoli, neu i arwain at ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd. *
If yes, how many days per year approximately? // Os ydych, tua sawl diwrnod y flwyddyn?
Your answer
Do you claim R&D tax credits? // Ydych chi'n hawlio credydau treth ymchwil a datblygu? *
If yes, for how long have you done this? // Os ydych, ers pryd ydych chi wedi bod yn gwneud hyn?
Your answer
What is the main barrier you face to doing R&D activity? // Pa rwystrau ydych chi'n eu hwynebu wrth wneud gwaith ymchwil a datblygu? *
If these barriers didn't exist, what R&D activity would you concentrate on and how would this impact your work? // Pe bai'r rhwystrau hyn ddim yn bodoli, pa weithgarwch ymchwil a datblygu fyddech chi'n canolbwyntio arnynt ac a fyddai hyn yn effeithio ar eich gwaith? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms