AniMatsuri Cosplay!
Ka sel aastal toimub AniMatsuri festivali raames cosplay ehk kostüümide võistlus!

Registreerimiseks tuleb täita avaldus järgmisel lehel, mitte hiljemalt kui 3. september 2017.

NB: English text below!

---
Soovitame Google'i kasutajaga sisse logida - siis saad pärast oma avaldust muuta. / We recommend you log in with a Google ID, so you can edit your application later.
---

Sellel aastal toimub cosplay võistlus mitmes uues ja põnevas kategoorias.

1. Defile: Hinnatakse eelkõige kostüümi ja osaleja oskust seda laval umbes ühe minuti jooksul võimalikult hästi esitleda. Etteaste pikkus peab jääma 50-70 sekundi vahele. Võib esineda ka mitmekesi.

2. EuroCosplay: Võitja sõidab oktoobri lõpus Londoni Comic Conile üle-euroopalisel cosplay meistrivõistlusel AniMatsuri festivali esindama! Kulud katab Comic Coni korraldaja, MCM Expo Group.

EuroCosplay võistleja kostüüm peab olema enda valmistatud (mitte valmiskujul poest ostetud, kehtib ka üksikelementide puhul) ja põhinema ametlikul allikal, ehk Original Content ja mis tahes fan art ei ole lubatud (EuroCosplay suurvõistluse reegel!).
Võistleja peab esinema üksinda (lubatud on max. üks tehniline abiline).
Võistleja peab olema Eesti kodanik või püsielanik (ehk omama Eesti isikutunnistust ja isikukoodi), peab olema täisealine enne 1. oktoobrit 2017 ja peab olema võimeline ja valmis Londonisse sõitma.
EuroCosplay kategooria võitjat valib rahvusvaheline žürii - esindatud on cosplay maailma paremik!

3. Lavaetendus: Hinnatakse nii kostüüme kui koreograafiat ja/või laval esitatud lugu; siin on võistlejatel võimalus oma kujutlusvõimet ja loomingulisust kasutada, et luua lemmikallika põhjal oma lühietenduse või tantsu. Esineda võib kas üksinda või mitmekesi ning kogu etteaste peab jääma 5 minuti piiridesse.

4. AnimeCon: Võitjad sõidavad Hollandisse AnimeCon 2018-le!

See kategooria on ainult duole - kahest cosplayerist koosnevale grupile. Mõlemad kostüümid peavad pärinema samast allikast. Ainult ametlikud allikad lubatud (originaaltegelased ega fan art ei sobi).
Mõlemad cosplayerid peavad olema Eesti, Läti või Leedu kodanikud või püsielanikud (ehk omama Eesti, Läti või Leedu isikutunnistust ja isikukoodi), peavad olema täisealised AniMatsuri toimumise ajaks (23. september 2017) ning peavad olema võimelised ja valmis juunis 2018 Hollandisse AnimeConile sõitma. Pidage seda silmas, kui õpite veel (kõrg)koolis!
Kindlasti lugege läbi AnimeConi kodukord ning kottide, rekvisiitide ja tarbitava reeglistik! AnimeConil pole lubatud relvad (päris, replikad ega mudelrelvad) ja cosplayrekvisiitidele kehtivad ranged reeglid.
http://www.animecon.nl/rules/house-rules-huisregels
http://www.animecon.nl/rules/bags-props-consumables-rules

5. AniMatsuri Grand Prix: tegemist on pigem eriauhinna kui erikategooriaga. Kohtunikud valivad ühe cosplayeri, kes paistis teiste seast silma ja rabas neid kõige rohkem - iga etteaste seast - ja kes saab AniMatsuri vingeima auhinna: ühenädalase reisi Jaapanisse, et külastada AnimeJapani ja teisigi üritusi!

Kostüümidele kehtivad AniMatsuri tavapärased kostüümireeglid.
Võitja peab olema Eesti, Läti või Leedu kodanik või püsielanik (passi põhjal). Võitja peab AniMatsuri 2017 ajaks olema täisealine ja valmis märtsis 2018 Jaapanisse sõitma.
Kui osa cosplay grupist on Grand Prix'-le kandideerimiseks sobilikud ja osa pole (nt alaealised, ei saa üksi Jaapanisse reisida jne), saate selle märkida oma avalduses.

Lisaks antakse välja publiku lemmiku eriauhind, kus võitjat valivad festivali külastajad mitteavaliku hääletuse teel. Publiku lemmiku hääletus ei ole kategooriate kaupa jagatud.

Välisfestivalide ja võistluste reeglid ning rohkem infot on saadaval siin:
http://animatsuri.eu/2017/cosplay-voistlus/

----

Taustaheli (muusika ja/või dialoog) palume eelnevalt lõigata teile sobivasse vormi ja pikkusesse, salvestada ühe MP3 failina ja lisada Google Drive meediakausta (vt. avaldust). Laval ei ole võimalik kasutada mikrofone ja erisoovid valguslahenduse jne osas on piiratud.

Kategooriate võitjad valib žürii, mis koosneb väga kogenud rahvusvahelistest tippcosplayeritest.

Mitmes kategoorias võistlemine on lubatud, aga suurema tähtsusega kategooria (EC, AnimeCon, GP) võitja ei saa võita üheski teises kategoorias.

NB! Me armastame varaseid registreerijaid, kel jääb aega idee ja kostüümi veel paremaks tegemiseks. Kui registreerid enne tähtaega ja sul on selleks hetkeks näidata vaid osa kostüümist ning palju entusiasmi, siis on see väga hea! Kogenud cosplayerid festivali korraldajate ja võitjate hulgast annavad sulle hea meelega nõu. Tähtis on ainult see, et registreerimistähtajaks oleks kõik enam-vähem valmiskujul olemas. Eks kõik võistlejad lihvivad oma etendust viimase hetkeni.

Igal aastal oli festivalil väga palju külalisi, kes ei julge võistlusest osa võtta, samas käivad ringi üliheades cosplay kostüümides. Ole julge ja registreeri ennast – sa oled tegelikult väga tubli ja su kostüüm on vinge!

==================

Just like every year, this AniMatsuri will also feature a cosplay costume competition! To register, fill in the application on the next page no later than September 3, 2017.

In addition to the application, it is important to add the selected background music as an MP3 file.

---

This year, the cosplay competition will be in several new and exciting categories.

1. Défilé: This is mainly about your costume and your ability to present it on stage as well as you can over approximately one minute. The performance must be between 50-70 seconds. The participation of multiple people is allowed.

2. EuroCosplay: You get to represent the AniMatsuri festival at the European Cosplay Championship, at the MCM London Comic Con in late October! The costs will be covered by the organizer of Comic Con, MCM Expo Group.

The costume of the EuroCosplay contestant must be self-made (not purchased from an online store, also applies to separate props). It must also be based on an official source - no fan art allowed!
The contestant must perform alone (max. one technical helper is allowed).
The contestant must be a citizen or permanent resident of Estonia (have an Estonian ID and personal identification code), must be of legal age before October 1st, 2017, and must be able and ready to go to London.
The EuroCosplay category winner will be selected by a panel of international judges – themselves some of the world’s best cosplayers!

3. Stage show: This is both about your costume and your choreography and/or the story you tell on stage. Here you can use your imagination and creativity to craft a short performance or a dance routine based on your fandom. You can perform either alone or with someone and the whole performance must be no more than around 5 minutes.

4. AnimeCon: The winners will travel to the Netherlands for AnimeCon 2018!

This category is restricted to duos - groups of two cosplayers. Both costumes must be from the same fandom. Only official fandoms are allowed - no OCs, no fan art.
Both cosplayers must be citizens or permanent residents of Estonia, Latvia, or Lithuania (have an Estonian, Latvian, or Lithuanian ID and personal identification code), must be of legal age by AniMatsuri 2017 (23rd of September 2017), and must be able and ready to go to the Netherlands for AnimeCon in June 2018. Note this if you are still in school/university!
Make sure to read the AnimeCon house rules and bags, props, and consumables regulations! AnimeCon does not allow carrying any weapons (real, replica, or model weapons), and strict rules apply to cosplay props.
http://www.animecon.nl/rules/house-rules-huisregels
http://www.animecon.nl/rules/bags-props-consumables-rules

5. AniMatsuri Grand Prix: this is a special prize rather than a special category. The judges will select one cosplayer who truly stood out and wowed them the most - from any performance - to receive AniMatsuri’s greatest prize: a one-week trip to Japan to attend AnimeJapan and the events around it!

Standard AniMatsuri rules for costumes apply.
The winner must be a citizen or permanent resident of Estonia, Latvia or Lithuania (based on your passport). The winner must be of legal age by AniMatsuri 2017 and must be prepared to travel to Japan in March 2018.
If a cosband includes some people who are eligible for the Grand Prix and some who are not (e.g. not adults, not able to travel alone to Japan, etc.), you can mark this on your application form.

Additionally, there will be an audience favorite special prize which will be selected by the festival’s visitors through a secret vote. The audience favorite’s voting is not divided by categories.

The rules of the conventions listed and more information can be found here:
http://animatsuri.eu/2017/cosplay-voistlus/?lang=eng

---

We ask you to prepare your background audio (music and/or dialogue) in the required length, save as a single MP3 file, and add it to the Google Drive media folder (refer to the application). No microphones will be provided on stage and special options regarding lighting etc are limited.

Competing in multiple categories is allowed, but the winner of a more high-profile category (EC, AnimeCon, GP) cannot win in any other category.

NB! We love early registration! This way you will have time for improving your ideas and costumes. If you register before the deadline but can only show a work in progress costume and a lot of enthusiasm, it’s wonderful! Experienced cosplayers among the organizers and winners of the festival are glad to give you advice. What’s important is that everything is more or less ready by the deadline. Everyone polishes their performance till the last moment, after all.

Every year we have festival visitors who do not dare to take part in the competition but walk around, clad in fantastic costumes. Gather up your courage and register – in reality, you have done a great job and your costume is epic!
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service