แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการ/การวิจัยของโรงเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการให้บริการวิชาการละการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question