แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการ/การวิจัยของโรงเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แบบสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการให้บริการวิชาการละการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนของท่าน
ชื่อโรงเรียน และสถานที่ตั้ง
Your answer
โรงเรียนสอนระดับชั้น
Your answer
สังกัด
จำนวนครูวิทยาศาสตร์
Your answer
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
Your answer
ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
Your answer
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย  หรือเขียนข้อความที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานท่าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โครงการที่โรงเรียนต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดให้กับนักเรียนได้แก่
เรื่อง
Your answer
เรื่อง
2. โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
2. โครงการที่โรงเรียนต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดให้กับอาจารย์ได้แก่
2.1 โครงการอบรมด้านวิชาการ/วิจัย
เรื่อง
Your answer
เรื่อง
Your answer
Your answer
เรื่อง
Your answer
เรื่อง
Your answer
2.2 โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
3. โรงเรียนมีความประสงค์ให้คณะวิชาจัดโครงการด้าน (โปรดระบุ)
Your answer
4. โรงเรียนต้องการความร่วมมือทางด้านวิจัย เรื่อง
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service