แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซด์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

  หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
  ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม และน่าสนใจ
  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บ
  ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
  ความครอบคลุมของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
  ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  This is a required question