แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย
แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลจากท่านจะใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามคัดกรอง (1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (7 ข้อ)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฯ (32 ข้อ)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ (1 ข้อ)

หมายเหตุ: แบบสอบถามชุดนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Institutional Review Board: IRB) แล้ว
ส่วนที่ 1 คำถามคัดกรอง
คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด (1 ข้อ)
1. ท่านรู้จักการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy