แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ Web-conference

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาคลิกช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด แบบสอบถามประกอบด้วย 1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Web-conference)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ระบบภาพและเสียงในระหว่างประชุม
  2.ช่วยประหยัดลดการสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง
  3.ช่วยประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และติดต่อประสานงาน
  4.เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสื่อสารขององค์กร
  5.ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปประชุม
  6.ลดภาระด้านพลังงานของชาติจากการเดินทาง
  7.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้จากผลการบริการ( Conference)
  Please enter one response per row