Kompetence_komercialista
Pred vami je vprašalnik za prepoznavo ključnih kompetenc kot značilnih znanj, veščin in stališč, ki jih posameznik potrebuje na konkretnem delovnem mestu. Kompetence so samo tiste lastnosti, zaradi katerih je nekdo v prednosti pred ostalimi kadri pri delodajalcu. Prosimo vas, da na spodnjem spisku za vsako kompetenco ocenite, v kolikšni meri je potrebna za opravljanje dela komercialista.

Ocene:
1- kompetenca ni zahtevana
2- posameznik obvladuje osnove
3- posameznik obvladuje standardne in običajne situacije
4- posameznik obvladuje nestandardne razmere
5- posameznik učinkovito prenaša znanje na druge
1. Materni jezik
ima bogat besedni zaklad upošteva slovnična in slogovna pravila oblikuje razumljiva sporočila tako ustno kot pisno razume različna sporočila govori na jedrnat in jasen način oblikuje argumente na prepričljiv način
2. Tuji jeziki
ima bogat besedni zaklad upošteva slovnična in slogovna pravila oblikuje razumljiva sporočila tako ustno kot pisno razume različna sporočila govori na jedrnat in jasen način
3. Finance – odnos do denarja
upravlja s proračunom razume vrednosti denarja primerja tečajev in cen je sposoben abstrakcije, posploševanja
4. Matematična znanja in številska predstavljivost
količinsko vrednotenje in preračunavanje
5. Naravoslovje in tehnologija
razume temeljna načela naravnega sveta, tehnologije in proizvodov uporablja in rokuje s tehnološkimi orodji, stroji, znanstvenimi podatki kritično vrednoti naravoslovje in tehnologije (varnost, etika)
6. IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija)
pozna ključne funkcije računalnika obdeluje preglednice, besedila, baze podatkov uporablja IKT za namene učinkovitega prezentiranja razlikuje med relevantnimi in nerelevantnimi informacijami komunicira preko elektronske pošte vstopa na spletne strani in jih tudi kreira kritično ocenjuje dostopne informacije
7. Druga strokovna znanja
ima obširno poklicno znanje strokovno znanje neprestano izpopolnjuje je na tekočem z aktualnimi spoznanji v svoji stroki je cenjen strokovnjak na svojem področju ima dostop do strokovnih in drugih pomembnih virov pozna zakonodajo, ki je vezana na njegovo poklicno področje
8. Komunikacijske veščine- govorno izražanje
ustvarja prijetno vzdušje za komunikacijo spodbuja odkrito izražanje idej in mnenj posluša posveča pozornost sogovorniku odziva se na sogovornika je zgovoren in odprt v komunikaciji aktivno nastopa v odnosih z drugimi
9. Komunikacijske veščine- pisno izražanje
Pisna sposobnost sporočanja informacij in idej v drugim razumljivem jeziku
10. Prepričljivost
daje mnenja in predloge, ki jih drugi cenijo in upoštevajo predstavitev in razlago prilagaja poslušalcu razume verbalne in neverbalne reakcije poslušalca in temu prilagodi lastno sporočanje zapletene informacije sporoča na jasen in razumljiv način
11. Medosebne veščine
oblikuje in vzdržuje odprte in prijateljske odnose z drugimi izraža naklonjenost in empatijo se pristno zanima za druge ljudi in njihove težave prepoznava učinek lastnih vedenj na druge ljudi spoštuje druge ljudi
12. Mreženje
hitro vzpostavi sproščen odnos s sogovornikom prevzema iniciativo pri navezovanju stikov širi mrežo formalnih in neformalnih poznanstev s posamezniki iz različnih okolij vzdržuje dobre odnose z ljudmi izven podjetja, ki lahko pomagajo pri doseganju ciljev
13. Občutljivost za medkulturne raznolikosti
izkorišča priložnosti za izobraževanje na področju medkulturnih razlik pozna posebne načine razmišljanja, občutenja in vedenja kultur prilagaja svoje vedenje kulturnim posebnostim spoštuje različne interese, prepričanja in vrednote pri projektih upošteva značilnosti lokalnih kultur na trgih podjetja vzpostavlja kvaliteten dialog z različnimi kulturami
14. Timsko delo
oblikuje učinkovite time spodbuja sodelovanje med člani tima učinkovito sodeluje upošteva potrebe in prispevke drugih članov
15. Usmerjenost na stranke
odstranjuje ovire, ki onemogočajo nudenje vrhunskih storitev pozna širši pomen besede 'stranka' (kupci, poslovni partnerji) in temu prilagaja vedenje pri načrtovanju dejavnosti se usmerja na potrebo stranke spremlja trende v okolju, ki imajo pomemben vpliv na potrebe kupcev
16. Vplivnost
zna vplivati na posameznike in skupine pridobiva podpora za lastne zamisli sodelavci in stranke cenijo njegovo mnenje
17. Veščine vodenja
odkriva potencial zaposlenih naloge jasno opredeli in učinkovito delegira daje ustrezne povratne informacije spodbuja kooperativnost daje zgled z lastnim vedenjem oblikuje navdušenje za doseganje skupinskih ciljev prepoznava in pohvali dobro opravljeno delo učinkovito ravna s težavnimi in manj učinkovitimi zaposlenimi uspešno razrešuje napetosti med zaposlenimi
18. Občutek za urejenost
funkcionalno, estetsko in pravočasno ravna in ureja sporočila, prostore skrbi za osebni izgledt
19. Analitičnost
hitro odkriva povezave in zakonitosti po katerih potekajo dogodki odkriva prednosti in pomanjkljivosti v situacijah, metodah in odločitvah poglobljeno analizira podatke in delovne situacije kompleksne probleme razdeli na enostavnejše elemente išče vzroke in vrednoti možne posledice alternativne smeri reševanja zna dobro in nepristransko utemeljiti
20. Iskanje informacij
hitro ugotovi katere podatke potrebuje za uspešno rešitev naloge informacije išče iz tistih virov, ki so najbolj primerni za razrešitev problema me zadovolji se z nepopolnimi odgovori in pomanjkljivimi informacijami skuša priti do izvora problema zanimajo ga stvari, ki niso neposredno povezane z njegovim delom
21. Načrtovanje in organiziranje
učinkovito načrtuje in organizira delovne situacije postavlja prioritete upošteva časovne roke deluje v okviru razpoložljivih virov
22. Podjetniški čut
hitro prepoznava poslovne priložnosti in predlaga načine za njihov izkoristek predvideva dogodke, ki lahko škodijo podjetju in pravočasno ukrepa pri postavljanju ciljev se ne omejuje s trenutnimi možnostmi in ovirami pripravljen je sprejemati tvegane odločitve, ki imajo potencial za uspešno realizacijo
23. Strateško razmišljanje
kaže podrobno razumevanje širšega okolja, v katerem podjetje posluje oblikuje poslovne projekte, ki temeljijo na predvidevanju prihodnjih trendov pri odločanju daje prednost možnostim, ki so blizu strateškim ciljem podjetja razvija lastnosti, ki jih bo podjetje cenilo v prihodnosti
24. Prilagodljivost
hitro spremeni svoje vedenje in način razmišljanja, če to zahtevajo okoliščine učinkovito deluje v različnih situacijah, z različnimi posamezniki in skupinami uspešno deluje v spremenljivem, nepredvidljivem okolju uspešno opravlja več nalog hkrati
25. Uvajanje sprememb
prispeva k oblikovanju okolja, ki je dovzetno za spremembe na razumljiv in privlačen način sporoča prednosti, ki jih prinašajo spremembe prepoznava in odpravlja glavne razloge za nasprotovanje spremembam sodelavcem pomaga pri prilagajanju na spremembe spodbuja nove načine razmišljanja in vedenja
26. Samoiniciativnost
hitro prepoznava situacije, kjer je potrebno posredovanje daje pobude in predloge ugotovi, kaj je potrebno in reagira še preden mu je naročeno
27. Ustvarjalnost, kreativnost
razmišlja nekonvencionalno, 'izven okvirov' producira nove, originalne ideje izboljšuje obstoječe delovne procese je iznajdljiv
28. Natančnost
osredotoča se na detajle Stalno preverja delovne rezultate teži k jasni delitvi vlog in odgovornosti
29. Sledenje navodilom
razume navodila navodilom ustrezno in dosledno sledi v primerih nejasnosti se obrne na nadrejenega za nasvet
30. Samozavedanje
pozna lastna čustva, motive, frustracije in reakcije na probleme zaveda se svojih šibkih in močnih točk prepozna učinek lastnih vedenj na počutje drugih
31. Samozavest
prepričan je v lastne sposobnosti zaupa v odločitve in lastno mnenje verjame, da lahko postane uspešen
32. Storilnostna motivacija
ima izraženo potrebo po novih izzivih in odgovornostih teži h konstantnemu izboljševanju delovnih rezultatov je ambiciozen v delovne aktivnosti vlaga veliko truda
33. Integriteta
je odgovorna, zanesljiva in poštena oseba njegovo vedenje je skladno z organizacijskimi predpisi priznava lastne napake
34. Odpornost
v stresnih situacijah ostane miren in osredotočen konstruktivno sprejema kritike vztraja pri ciljih kljub oviram in težavam
35. Osebni razvoj
prevzema odgovornost za lasten razvoj in učenje konstantno pridobiva nova znanja išče in izkorišča razvojne priložnosti
36. Motorična spretnost
ima dobro ravnotežje in koordinacijo natančno izvaja gibe je v dobri fizični kondiciji spretno rokuje z drobnimi predmeti
37. Krizne intervence
poznavanje postopkov varstva pri delu poznavanje evakuacijskih postopkov pomoč sodelavcem in gostom pri evakuaciji poznavanje in nudenje postopkov prve pomoči poznavanje mest, kamor se lahko obrnemo po pomoč
38. Sintetično mišljenje
sprejme čim več informacij in pride do zaključka uspešno združuje, dva ali več pojmov ali procesov v celoto zna izluščiti bistvo
39. Sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti
sprejema odločitve na podlagi analiz ima pogum za sprejem učinkovitih odločitev izbira cilje in jim sledi konča kar začne pozna vizijo podjetja in ji sledi prevzema odgovornost za svoja dejanja, tako pozitivna kot negativna sprejema posledice svojih odločitev
40. Vaš predlog
karkoli
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service