แบบประเมินความพึงพอใจการบริการป้ายประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  และบุคคลทั่วไป ได้ตอบแบบประเมินฯ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความจริง
๑. เพศ
Clear selection
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
Clear selection
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
Clear selection
เป็นนิสิต/นักศึกษา
Clear selection
๒.อายุ
Clear selection
ตอนที่  ๒   ความพึงพอใจการบริการป้ายประชาสัมพันธ์
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก(๕)
พึงพอใจปานกลาง(๔)
พึ่งพอใจน้อย(๓)
ไม่พึงพอใจ(๒)
ไม่พึ่งพอใจมาก(๑)
ระยะเวลา ขั้นตอน ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการข้อมูลข่าวสารมีความเหมาะสม
ความพร้อมในการติดต่อประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม
มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ
การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม
มีช่องทางการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่หลากหลาย
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เหมาะสม
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy