แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องโปรเจคเตอร์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการงานซ่อมบำรุง ทั้งคอมพิวเตอร์งานสนับสนุน คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ใช้งาน เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นงานซ่อม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพต่อไป

สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดของผู้ใช้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ *
5
4
3
2
1
อัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
คุณภาพของงานหลังจากได้รับบริการ
การตรวจสอบดูแลเพื่อการบำรุงรักษา
ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
บริการอย่างทันเหตุการณ์ทันเวลา
เจ้าหน้าที่มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
สิ่งที่ประทับใจในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอบคุณที่สละเวลาในการให้ข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไปค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RMUTL. Report Abuse