แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอาทิ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกฎระเบียบของโรงเรียน การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันและข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
2. กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.ณ หอประชุมชินสีห์ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ตามกำหนดการ)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใดดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมฯ นี้มีทั้งสิ้น 3 ตอน โปรดคลิกเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ลงในช่องระดับความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 ระดับชั้น *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ
2. กิจกรรมสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
3. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. การต้อนรับและรับรายงานตัวนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง
5. สถานที่และการประดับเวทีมีความเหมาะสม
6. พิธีการและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
7. รูปแบบกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์และพบครูที่ปรึกษามีความเหมาะสม
8. เอกสารสานสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
9. อาหารว่างและน้ำดื่มมีความเหมาะสม
10. ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอให้ท่านเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมฯ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานฯนำข้อเสนอแนะของท่านทั้งหมดไปสรุปผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304 181 website: http//www.bdc.ac.th e-mail : academic.chinaraj@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service