The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Gusto Naming Makabalita Sa Iyo
Disability Rights California, ang sistema ng Proteksyon at Pagtataguyod ng California, ay isang hindi kumikitang ahensya na nagtataguyod, nagtuturo, nag-iimbestiga, at naglilitis para isulong at protektahan ang mga katapatan ng mga taga-Californian na may mga kapansanan. Nakikini-kinita namin ang isang walang hadlang, napapabilang, magkakaibang mundo na pinahahalagahan ang bawat indibidwal at kanilang boses. Sa mundong ito, ang lahat ng taong may mga kapansanan ay tinatamasa ang kapangyarihan ng patas na mga karapatan at pagkakataon, dignidad, pagpili, kasarinlan at kalayaan sa pang-aabuso, kapabayaan, at diskriminasyon.

Gusto namin ang iyong ipapasok na impormasyon habang nirerepaso at binabago namin ang mga prayoridad ng aming trabaho para sa limang taon. Mangyaring ipaalam sa amin kung sumasang-ayon ka na ang mga isyu sa aming kasalukuyang plan ay mahalaga sa iyo o kung may ibang prayoridad na gusto mong pag-isipan namin. Maaari mong makita ang aming mga kasalukuyang mithiin at layunin na inilarawan sa aming 2016-2017 Advocacy Services Plan, sa
http://www.disabilityrightsca.org/connect/AdvocacyPlan/AdvocacyPlan2013to2017w2016to2017Obj.pdf

Maaari mong sabihin sa amin kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan sa ibaba. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring tawagan kami sa (800) 776-5746 at sabihing, “I need help with your survey.”

Kailangan namin ang iyong sagot nang hindi lalampas sa Abril 2, 2017

1. Anu-ano ang pinakamalalaking problema ngayon para sa mga taong may mga kapansanan?
Your answer
2. Ano ang pinakamahalagang bagay na dapat trabahuhin ng Disability Rights California sa susunod na taon?
Your answer
3. Sa ilalim ng bawat paksa sa ibaba, iranggo ang nangungunang dalawang larangan na sa palagay mong dapat pagtuunan ng Disability Rights California.
Your answer
Pang-aabuso at Kapabayaan
Diskriminasyon
Pagtatrabaho
Pabahay
Pamumuhay sa komunidad: Pangangalagang Pangkalusugan at mga Serbisyong Pangmatagalan
Pamumuhay sa komunidad: Mga serbisyo ng Sentrong Pangrehiyon
Kalusugan Hinggil sa Pag-iisip
Pagboto
Kabataan
Mayroon ka bang iba pang mungkahi para sa amin?
Your answer
4. Tungkol sa Iyo (Opsyonal) Gusto naming malaman pa ang tungkol sa iyo.
Your answer
Ano ang iyong lipi?
Ikaw ba ay isang taong may kapansanan? (tsekan ang lahat na naaangkop)
Ikaw ba'y isang miyembro ng pamilya ng isang tao na may kapansanan? (tsekan ang lahat na naaangkop)
Ikaw ba'y isang miyembro ng LGBTIQ community?
Ikaw ba'y? (tsekan ang lahat na naaangkop)
Salamat sa iyong paglalaan ng panahon para tulungan ang Disability Rights California!Kung may mga katanungan ka, kontakin si Erica Edwards sa Erica.Edwards@disabilityrightsca.org o sa (916) 504-5967, tinatanggap ang mga collect na tawag. Maaari mong ibalik ang survey na ito sa pamamagitan ng fax (916) 504-5801 o ng mail kay Erica Edwards sa Disability Rights California, 1831 K Street, Sacramento, CA 95811. OPSYONAL:
Your answer
Pangalan:
Your answer
Address:
Your answer
Lungsod, Estado, Zip Code:
Your answer
E-mail address:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms