แบบประเมินงานแนะแนวการประกอบอาชีพนิสิตปริญญาตรี

23 ตุลาคม 2557
  This is a required question
  ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
  ความน่าสนใจของงานโดยภาพรวม
  การประชาสัมพันธ์
  สถานที่จัดงาน
  วันเวลาที่ใช้ในการจัดงาน
  อาหารว่าง
  Please enter one response per row
  This is a required question