แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการดำเนินงานในหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการดำเนินงานในหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โปรดเลือกช่อง หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด

แบบประเมินความพึงพอใจนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการดำเนินงานในหน้าที่ อาจารย์ประจำหลักสูตรด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service