แบบประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2562
เพศ *
ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการฯ *
คณะ/หน่วยงาน *
ระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
การนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เป็นโครงการที่ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ความพึงพอใจต่อประโยชน์การเข้าร่วมโครงการฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy