แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้สื่อการเรียนรู้และการบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานะ *
รหัสนักศึกษา *
Your answer
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อแบบสำรวจ
ความหมายของระดับการประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยทั่วไป
1.มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. มีการอธิบายขั้นตอนในการให้บริการชัดเจนและเข้าใจง่าย *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง *
ปรับปรุง
ดีมาก
4. มีระยะเวลาในการรับบริการมีความเหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
ด้านหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนการเรียนรู้
1. จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์เพียงพอต่อการให้บริการ *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์มีความทันสมัย *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. ประเภทของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์มีความเหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
4. หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง *
ปรับปรุง
ดีมาก
ด้านสื่อ DVD ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
1. DVD ฝึกภาษาเพียงพอต่อการให้บริการ *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. DVD ฝึกภาษามีความทันสมัย *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. DVD ฝึกภาษามีความเหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
4. DVD ฝึกภาษาหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง *
ปรับปรุง
ดีมาก
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สภาพแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง ความสงบ การถ่ายเทอากาศ) *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. ขนาดของศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนของผู้เข้าใช้บริการ *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ *
ปรับปรุง
ดีมาก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีการให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. ให้บริการด้วยความสะดวก และรวดเร็ว *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร *
ปรับปรุง
ดีมาก
4. การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
Your answer
ขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service