แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หมายเหตุ หากท่านติดต่อครั้งแรกให้เปรียบเทียบ ความโปร่งใสของการดำเนินงานกับที่คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
e1 บุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
*
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
e2 บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
e3 บุคลากรของสถานศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ *
มี
ไม่มี
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
*
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
e5 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย
*
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
e7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
e9 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e10 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
*
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
e11 บุคลากรของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
e12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
*
มี
ไม่มี
e13 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
*
น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย
น้อย
มาก
มากที่สุด
e14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของสถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
e15 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy