แบบประเมินห้อง SC2-110 Self Study ประจำปีการศึกษา 2/2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปข้อผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนด้านห้องเรียน Self Study (SC2-110)
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้อง
2. ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
3. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
4. ความสะดวกในการขอรับบริการคอมพิวเตอร์
5. ประสิทธิภาพของซอฟแวร์ที่ให้บริการ
6. ปริมาณเครื่องพิมพ์ในการให้บริการ
7. ปริมาณกระดาษที่ให้บริการ 500 แผ่น/คน/ภาคเรียน
8. การให้บริการ ยืม-คืน เล่มวิทยานิพนธ์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse