แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ                                (One Stop Service : OSS)
คำชี้แจง:
                 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการรับบริการของโรงเรียนบ้านบางจาก
                 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
                      ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
                      ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ
                      โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
                                     ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด       1      คะแนน
                                     ระดับความพึงพอใจน้อย               2      คะแนน
                                     ระดับความพึงพอใจปานกลาง      3       คะแนน
                                     ระดับความพึงพอใจมาก               4       คะแนน
                                     ระดับความพึงพอใจมากที่สุด       5       คะแนน
                       ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย  ✔  ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว
                   3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของโรงเรียน
                    โรงเรียนบ้านบางจาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy