แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ (One Stop Service : OSS)
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการรับบริการของโรงเรียนบ้านบางจาก
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน
ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว
3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางจาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy