แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง
ผลจากแบบประเมินนี้จะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
1. เพศ *
2. ตอบแบบสอบถามในนาม *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ระดับค่าความพึงพอใจตรมแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด/ปรับปรุง
ด้านสถานที่ *
1
2
3
4
5
1. ความสะอาด
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์
3. แสงสว่างของห้องปฏิบัติการ
4. โต๊ะ เก้าอี้มีจำนวนเพียงพอ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ *
1
2
3
4
5
1. ความพร้อมใช้งานของหุ่นปฏิบัติการพยาบาล
2. ความเพียงพอของหุ่นปฏิบัติการพยาบาล
3. ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์
5. ความเพียงพอของวัสดุสิ้นเปลือง
ด้านการบริการ *
1
2
3
4
5
1. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการ
3. การให้คำแนะนำและการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms