GAMPIŠTĚ / prázdninové Gampí hřiště
Umělecky hravá dopoledne pro nejmenší děti ve věku 3–6 let.
Umělecky hravá dopoledne pro děti ve věku 3–6 let
název: GAMPiště | prázdnové Gampí hřiště
termíny: 12.–16.7.2021 a 26.–30.7.2021 (celotýdenní program každý den 9:00–12:00)

cena:
1 000 Kč / dítě – standardní účastnický poplatek
300 Kč / dítě – zvýhodněný poplatek (sociální stipendium)

maximální kapacita je 12 dětí.
místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice a veřejné prostory města

na co se těšit?: Děti pod vedením umělkyň, umělců, lektorek a lektorů budou prostřednictvím her zkoumat svět uměleckýma očima, bystřit své smysly a brousit zákruty poznání. Zábavným hřištěm pro nás bude galerie i přilehlé venkovní prostředí.
Jméno a příjmení malého výtvarníka: *
Datum narození malého výtvarníka: *
MM
/
DD
/
YYYY
Místo narození: *
Adresa: *
Jméno zákonného zástupce: *
E-mailový kontakt na zákonného zástupce: *
Telefonický kontakt na zákonného zástupce: *
Jaký termín GAMPiště jste si vybrali?: *
Poznámka:
Žádám o zvýhodněný poplatek (sociální stipendium – snížená sazba = 300 Kč). *
O zvýhodněný poplatek může zažádat každý, nestanovujeme žádná kritéria – je na zvážení každého z rodičů, zda je sleva pro udržitelný rodinný rozpočet nepostradatelná. Celkem je k dispozici 6 míst za zvýhodněný poplatek, tj. polovina celkové kapacity.
Žádáte-li o zvýhodněný poplatek, prosíme Vás o krátké slovní odůvodnění.
Odesláním této přihlášky stvrzujete zájem o účast Vašeho dítěte na zmiňovaném letním programu Galerie města Pardubic.
Přihlášku Vám potvrdíme do max. do 2 pracovních dní.

TĚŠÍME SE NA VAŠE MALÉ VÝTVARNÍKY!

Vaše

GAMPA / Galerie města Pardubic
Příhrádek 5, 531 16 Pardubice
www.gmpardubice.cz

KONTAKT > Nikola Březinová, +420 608 209 897, brezinova@gmpardubice.cz
Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice, IČ: 06495036 (dále jen: „správce“)

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice
email: info@gmpardubice.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, jméno dítěte, datum narození a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním přihlášky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy