แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน และจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
แก่ประชาชน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
วุฒิการศึกษา *
ตอนที่ 2 โปรดระบุบริการที่ท่านได้รับบริการ
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 บริการ) *
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ด้านกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
1. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2. การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
4. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและมีตัวอย่างในการกรอกข้อมูล
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
1. อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
2. ช่องทางในการให้บริการของสำนักงานมีความสะดวก
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy