ใบสมัครโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล (Central Group)

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ถือเป็นผู้นำทางการตลาดในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ การบริหารแบรนด์สินค้า โรงแรมและรีสอร์ทรวมถึงธุรกิจบริการอาหารที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น
กลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยบริษัทฯได้พิจารณาเห็นความสำคัญและคุณภาพของบุคลากรในองค์กร จึงลงนาม
ทำความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เน้นด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรที่เน้นทางด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ ทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีกและด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตธุรกิจของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ดังแนวคิดของผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัลที่ใช้เป็นหลักในการบริหารงานมากว่า 68 ปี ที่ว่า

“เรายึดมั่นพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน”

โดยในปีนี้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 500 ทุน และสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน และขยายความร่วมมือในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กว่า 300 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯ