แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง :
 HAPPINOMETER ความสุขวัดเองก็ได้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เอกสารชี้แจง
ในการตอบแบบสำรวจแบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ประเมินผล และนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใช้แบบสำรวจ HAPPINOMETER ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพดี, 2)ผ่อนคลายดี, 3) น้ำใจดี, 4)จิตวิญาณดี,  5)ครอบครัวดี, 6)สังคมดี, 7)ใฝ่รู้ดี, 8)สุขภาพเงินดี, 9)การงานดี รวมทั้ง ข้อมูลทั่วไป ในตอนต้นการตอบแบบสำรวจจะมีขั้นตอนโดยการตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แบบสำรวจนี้ได้ปรับปรุงมาจาก รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
(ในการตอบแบบสอบถามให้ใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น)
ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงาน
2. เพศ *
3. อายุ *
4. ช่วงอายุ *
5. อาชีพ *
6. ตำแหน่ง *
7. ระดับ *
8. ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด *
9. สถานภาพสมรส *
10. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) *
11. ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบันรวมทั้งหมด *
Happy Body / สุขภาพดี
1. ปัจจุบัน ท่านมีน้ำหนักกี่กิโลกรัม
ส่วนสูงกี่เซนติเมตร
เส้นรอบเอวกี่นิ้ว
2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน *
3. ปัจจุบัน ท่านออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน *
4. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ หรือไม่ *
5. ปัจจุบันท่าน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่ *
6. โดยรวมแล้วท่าน พึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ *
Happy Relax / ผ่อนคลายดี
7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับ การพักผ่อน เพียงพอหรือไม่ *
8. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็น การ พักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง  ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ *
9.  โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/ เรื่องอื่น ๆ) บ้างหรือไม่ *
10. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่ *
11. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่าน สามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่ *
Happy Heart / น้ำใจดี
12. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก เอื้ออาทร / ห่วงใย ต่อคนรอบข้างหรือไม่ *
13. โดยรวมแล้ว ท่าน ให้การช่วยเหลือ แก่คนรอบข้างหรือไม่ *
14. โดยรวมแล้วท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม หรือไม่ *
15. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่าน เหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่ *
16. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร หรือไม่ *
17. โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมี การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกัน หรือไม่ *
18. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือไม่ *
19. โดยรวมแล้วท่าน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่ *
20. โดยรวมแล้วท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น *
Happy Soul / จิตวิญญาณดี
21. โดยรวมแล้วท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่ *
22. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนา เพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม่ *
23. โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด *
24. โดยรวมแล้วท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ *
25. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน *
Happy Family / ครอบครัวดี
26. ท่าน มีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่ *
27. ท่าน ทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ไปทำบุญ   ซื้อของ ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว *
28. โดยรวมแล้วท่าน มีความสุขกับครอบครัว ของท่าน หรือไม่ *
Happy Society / สังคมดี
29. โดยรวมแล้ว เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่ *
30. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ *
31. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ *
32. โดยรวมแล้วเมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านหรือไม่ *
33. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข หรือไม่ *
34. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่าน ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่ *
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี
35. โดยรวมแล้วท่านสนใจใน การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่ *
36. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะ พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ *
37. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและแสดงความสามารถของตนเอง      หรือไม่ *
Happy Money / สุขภาพเงินดี
38. ท่านรู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระหรือไม่ *
39. ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง หรือไม่ *
40. โดยรวมแล้ว ท่าน มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่ *
41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด ในแต่ละเดือน *
Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี
42. ท่าน มีความสุข ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ *
43. ท่านได้รับ การดูแล เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่ *
44. ท่านพึงพอใจกับ สวัสดิการ ที่องค์กรจัดให้หรือไม่ *
45.  ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน / พรบ.ข้าราชการ 2551 จากองค์กรของท่าน หรือไม่ *
46. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง/ ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจำปี ที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่ *
47. อาชีพของท่านในขณะนี้ มีความมั่นคง หรือไม่ *
48. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ คุ้มค่ากับ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการทำงาน (การถูกฟ้องร้อง/ การได้รับ อันตรายจากการทำงาน ฯลฯ) *
49. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทำงานท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่ *
50. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่ *
51. โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่างมี “ความสุข”หรือไม่ *
52. ท่าน ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นพนักงาน/ บุคลากรขององค์กร/ ได้ทำงานในองค์กรนี้ หรือไม่ *
53. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร ที่ท่านทำงานในปัจจุบัน หรือไม่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy