แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง :
HAPPINOMETER ความสุขวัดเองก็ได้
เอกสารชี้แจง
ในการตอบแบบสำรวจแบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ประเมินผล และนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใช้แบบสำรวจ HAPPINOMETER ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพดี, 2)ผ่อนคลายดี, 3) น้ำใจดี, 4)จิตวิญาณดี, 5)ครอบครัวดี, 6)สังคมดี, 7)ใฝ่รู้ดี, 8)สุขภาพเงินดี, 9)การงานดี รวมทั้ง ข้อมูลทั่วไป ในตอนต้นการตอบแบบสำรวจจะมีขั้นตอนโดยการตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แบบสำรวจนี้ได้ปรับปรุงมาจาก รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
(ในการตอบแบบสอบถามให้ใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น)
ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงาน
2. เพศ
3. อายุ
Your answer
4. ช่วงอายุ
5. อาชีพ
6. ตำแหน่ง
Your answer
7. ระดับ
8. ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด
9. สถานภาพสมรส
10. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
11. ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบันรวมทั้งหมด
Happy Body / สุขภาพดี
1. ปัจจุบัน ท่านมีน้ำหนักกี่กิโลกรัม
Your answer
ส่วนสูงกี่เซนติเมตร
Your answer
เส้นรอบเอวกี่นิ้ว
Your answer
2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
3. ปัจจุบัน ท่านออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน
4. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ หรือไม่
5. ปัจจุบันท่าน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่
6. โดยรวมแล้วท่าน พึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่
Happy Relax / ผ่อนคลายดี
7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับ การพักผ่อน เพียงพอหรือไม่
8. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็น การ พักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่
9. โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/ เรื่องอื่น ๆ) บ้างหรือไม่
10. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่
11. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่าน สามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่
Happy Heart / น้ำใจดี
12. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก เอื้ออาทร / ห่วงใย ต่อคนรอบข้างหรือไม่
13. โดยรวมแล้ว ท่าน ให้การช่วยเหลือ แก่คนรอบข้างหรือไม่
14. โดยรวมแล้วท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม หรือไม่
15. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่าน เหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่
16. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร หรือไม่
17. โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมี การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกัน หรือไม่
18. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือไม่
19. โดยรวมแล้วท่าน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่
20. โดยรวมแล้วท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น
Happy Soul / จิตวิญญาณดี
21. โดยรวมแล้วท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่
22. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนา เพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม่
23. โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด
24. โดยรวมแล้วท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ
25. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน
Happy Family / ครอบครัวดี
26. ท่าน มีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่
27. ท่าน ทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ไปทำบุญ ซื้อของ ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว
28. โดยรวมแล้วท่าน มีความสุขกับครอบครัว ของท่าน หรือไม่
Happy Society / สังคมดี
29. โดยรวมแล้ว เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่
30. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่
31. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่
32. โดยรวมแล้วเมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านหรือไม่
33. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข หรือไม่
34. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่าน ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี
35. โดยรวมแล้วท่านสนใจใน การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่
36. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะ พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่
37. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและแสดงความสามารถของตนเอง หรือไม่
Happy Money / สุขภาพเงินดี
38. ท่านรู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระหรือไม่
39. ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง หรือไม่
40. โดยรวมแล้ว ท่าน มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่
41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด ในแต่ละเดือน
Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี
42. ท่าน มีความสุข ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่
43. ท่านได้รับ การดูแล เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่
44. ท่านพึงพอใจกับ สวัสดิการ ที่องค์กรจัดให้หรือไม่
45. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน / พรบ.ข้าราชการ 2551 จากองค์กรของท่าน หรือไม่
46. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง/ ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจำปี ที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่
47. อาชีพของท่านในขณะนี้ มีความมั่นคง หรือไม่
48. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ คุ้มค่ากับ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการทำงาน (การถูกฟ้องร้อง/ การได้รับ อันตรายจากการทำงาน ฯลฯ)
49. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทำงานท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่
50. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่
51. โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่างมี “ความสุข”หรือไม่
52. ท่าน ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นพนักงาน/ บุคลากรขององค์กร/ ได้ทำงานในองค์กรนี้ หรือไม่
53. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร ที่ท่านทำงานในปัจจุบัน หรือไม่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms