แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง :

HAPPINOMETER ความสุขวัดเองก็ได้

  Captionless Image

  เอกสารชี้แจง

  ในการตอบแบบสำรวจแบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ประเมินผล และนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใช้แบบสำรวจ HAPPINOMETER ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพดี, 2)ผ่อนคลายดี, 3) น้ำใจดี, 4)จิตวิญาณดี, 5)ครอบครัวดี, 6)สังคมดี, 7)ใฝ่รู้ดี, 8)สุขภาพเงินดี, 9)การงานดี รวมทั้ง ข้อมูลทั่วไป ในตอนต้นการตอบแบบสำรวจจะมีขั้นตอนโดยการตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แบบสำรวจนี้ได้ปรับปรุงมาจาก รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (ในการตอบแบบสอบถามให้ใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น)

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Body / สุขภาพดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Relax / ผ่อนคลายดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Heart / น้ำใจดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Soul / จิตวิญญาณดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Family / ครอบครัวดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Society / สังคมดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Brain / ใฝ่รู้ดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Money / สุขภาพเงินดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question