Inscrición ES_Mentoring | Empresa mentorizada
O programa aínda non está activo para o ano 2024, porén, podes deixar a túa solicitude de participación e porémonos en contacto contigo unha vez que o poñamos en marcha. 
 
A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a  Unión cooperativas galegas, ESPAZOCOOP e a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA colaboran  na continuidade do programa  ES-MENTORING 2023, despois de que a finais de 2022, puxeran en marcha un programa piloto que foi todo un éxito e que reflectiu a necesidade de consolidalo con novas edicións ampliadas.

O programa ES-MENTORING diríxese ás empresas da economía social nas que se detecte unha necesidade específica, ou que estean nun momento de crise, procesos de cambio, transformación, innovación… e lles interese compartir as vivencias e experiencias doutras empresas da economía social con maior traxectoria que xa teñan pasado por esas situacións e que se comprometan a aconsellalas.

Unha vez recollidos os datos da inscrición, os equipos técnicos das Unións farán a selección das que reúnan as condicións requiridas para participar e buscarán o encaixe coa(s) persoa(s) mentora(s) máis acaída(s).

As empresas de economía social mentorizadas deberán asegurar o seu compromiso e dispoñibilidade para participar no proceso de mentoría cumprindo as súas condicións. Elaborarase documentación de seguimento do proceso que actuará como evidencia.

As empresas de economía social galega que participen nesta iniciativa terán ao seu dispor procesos de 17 horas de mentorización desenvolvidos polas persoas mentoras do programa. A participación no programa non ten custe económico para a empresa.


Estás a cubrir o formulario de inscrición para a selección das entidades participantes no programa ES-MENTORING. A participación nesta actividade é totalmente gratuíta para as entidades seleccionadas.


Convocan: AGACA Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias  e Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas.

Financia: Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


Moitas grazas pola túa colaboración.
 
De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a 
info@espazo.coop e/ou agaca@agaca.coop
Os seus datos serán cedidos á Consellería de Promoción Emprego e Igualdade coa finalidade de xustificación das actividades realizadas.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nome da empresa de economía social
*
Persoa de contacto na empresa
*
Teléfono de contacto
*
Correo electrónico de contacto
*

Enderezo da empresa

*

Localidade

*

Código Postal

*

Provincia

*
Ano de creación
*

Forma parte dalgunha asociación representativa da economía social galega?

*

En caso positivo, seleccione

*

Familia da economía social á que pertenece a súa empresa

*

É unha entidade " Sen ánimo de lucro" ?

*
Required

Por favor, describa a actividade da súa empresa

*

Por favor, indique o volume de facturación do último exercicio económico pechado

*

Por favor, indique o número total de persoas no cadro de persoal da empresa (socias e asalariadas)

*

Por favor, indique o número total de persoas socias

*

Por favor, indique o número total de persoas asalariadas

*
Se non hai persoas asalariadas, indicar "0" ou "ningunha". Grazas
Das seguintes, cales son as áreas de interese para desenvolver a mentoría?
*
Required
No caso de marcar " Outra" na pregunta anterior, indique en que outras áreas lle gustaría desenvolver a mentoría.
Por favor, explique brevemente as necesidades da súa empresa que espera poder mellorar coa súa participación no programa ES_Mentoring
*
Por favor, indique a súa dispoñibilidade para participar na actividade
*
Trátase de indicar datas e horarios onde teña maior dispoñibilidade e se poda comprometer a participar.
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
*
Precisamos do seu compromiso na participación no programa. Unha vez a súa empresa sexa admitida a participar no programa, se non cumpre coas citas e compromisos propostos será dada de baixa no programa

AUTORIZACIÓN DO USO DA IMAXE

*
Precisamos do seu consentimento para a realización de capturas de pantalla, fotos e ou vídeos que utilizaremos para a elaboración dos informes de xustificación, memorias de actividade e puntualmente difusión nas nosas redes sociais, respectando sempre a normativa vixente de  Protección de Datos de Carácter Persoal, así como o establecido na Lei Orgánica 1/1982 sobre protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. ESPAZOCOOP e AGACA, como Responsable de Tratamento, infórmanche que a túa imaxe/gravación unicamente será tratada cos fins arriba indicados e será conservada o tempo legalmente establecido ou o necesario para cumprir coa citada finalidade.  O participante poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, limitación e oposición, así como a revogación do consentimento prestado, se é o caso, contactando coas entidades a través do correo info@espazo.coop e agaca@agaca.coop . Por favor, indícanos se podemos contar co teu consentimento:

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE)2016/679 de protección de datos persoais, informamos que os datos facilitados como participante serán tratados polas entidades promotoras e colaboradoras do programa ES-MENTORING, formadas entre outras por Unión de Cooperativas Espazocoop (CIF: G70506662), Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas agrarias, A.G.A.C.A, (CIF F15156557 ), coas finalidades de avaliar os proxectos presentados, xestionar a participación no programa, difundir e facer promoción pública deste.   

A lexitimación para o uso dos seus datos está baseada na aceptación de todo o establecido nestas bases, as obrigas legais vinculadas así como no consentimento. Os destinatarios da información serán todas as entidades promotoras, así como terceiros en cumprimento das obrigas legais vinculadas. O prazo de conservación previsto é o  necesario para cumprir coas obrigas legais vinculadas e en todo caso mentres non retire o consentimento prestado. Non se prevé realizar unha transferencia internacional de datos agás con fins de almacenamento, cumprindo nese caso coa existencia de garantías adecuadas e en entidades adheridas ao acordo privacy shield (http://www.privacyshield.gov). O participante poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, limitación e oposición, así como a revogación do consentimento prestado, se é o caso, contactando coas entidades a través do correo info@espazo.coop e agaca@agaca.coop . Igualmente, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.   
Acepto as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento ás mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos achegados.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy