4. MEĐUNARODNI KONGRES O RURALNOM TURIZMU: Novo vrijeme - vrijeme za ruralni turizam
09.05.2018. - 13.05.2018. Supetar

Za sva pitanja oko elektroničke prijave sažetaka radova, slobodni ste kontaktirati nas na congress@klubselo.hr ili na sljedeće telefonske brojeve: +385 (0)95 233 7741; +385 (0)98 952 2980; +385 (0)1 233 7741. Također, informacije možete pronaći i na našoj službenoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/KlubCS/

Prijava sažetaka radova
Prije elektronske prijave obavezno proučite pravila ispod, nakon čega odabirite NEXT (SLJEDEĆE).
[PAŽLJIVO PROČITATI] Pravila elektronske prijave rada za 4. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu
• Rok za prijavu rada i dostavu sažetka je 16.03.2018.

• Naš odgovor dolazi najkasnije do 23.03.2018. o prihvaćanju ili odbijanju rada.

• U slučaju prihvaćanja sažetka, cjelokupan znanstveni ili stručni rad također će se predati elektronski prema našim uputama.

[PAŽLJIVO PROČITATI] Tehnička pravila pisanja rada i sažetka
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski, a autori sami biraju na kojem jeziku će napisati i dostaviti tekst za objavljivanje. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Adresa za dostavu radova: congress@klubselo.hr

Tekstovi se pišu u Microsoft Word programu. Opseg rada ne smije prelaziti jedan autorski arak (16 kartica, 30000 znakova, uključujući razmake). Radovi prolaze recenzijski postupak te će se pozitivno recenzirani radovi objaviti u Zborniku radova (skupina znanstvenih radova, skupina stručnih radova).

Tekst članka: Tekst je pisan u fontu Times New Roman, veličine 10pt, s jednostrukim proredom (Line spacing: single), poravnat s obje strane, pisan od početka reda (bez uvlačenja prvog retka odlomka), s marginama: gornja 5 cm (top), donja 5 cm (bottom), lijeva 4.4 cm (left), desna 4.2 cm (right), prostor za uvez 0 cm (gutter), zaglavlje 4 cm (header), podnožje 4 cm (footer), orijentacija papira: portrait. Ako je u tekstu potrebno posebno označiti neku riječ ili rečenicu, koristite pisana kosa slova (italic), nikako ne podebljana (bold). Za odvajanje odlomaka koristi se jedan prazan red veličine 10pt.

Fusnote se rabe samo za dodatna pojašnjenja osnovnoga teksta. One se ne koriste kao poziv na Literaturu. Označavaju se na dnu stranice, u kontinuitetu, kroz cijeli članak, arapskim brojkama počevši od 1.

Naslov članka: pisan u fontu Arial, veličine 14pt, smješten u sredinu reda (center).

Sažetak članka navodi se na početku rada a može sadržavati najviše 200 do 250 riječi. Mora sadržavati skraćeni prikaz članka te popis 1-6 ključnih riječi. Autori prilažu sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku jedan ispod drugog. Font: Times New Roman, veličina 8pt, poravnat s obje strane.

Naslovi poglavlja: moraju biti kratki i jasni, te redom numerirani arapskim jednoznamenkastim brojevima. Poglavlja mogu imati i podpoglavlja koja se numeriraju s dvoznamenkastim, odnosno troznamenkastim brojevima (primjer: 1; 1.1..; 2.; 2.1.; 2.1.1. itd.), i ne više od toga.

Reference u tekstu: Citirane dijelove teksta navodi se u tekstu, a ne u bilješkama. Navode se u zagradama, uz prezime autora i godinu izdanja, npr. (Capizzi 2012), a u slučaju citata navodi se još i stranica (Sikavica 2009, 56). Ne koristi se ibid. i sl., već se svaka bilješka navodi kao i prvi put. Ako je više autora, navesti prvog i pisati et al. (Capizzi et al. 2012).

Slike, grafikoni i tablice unose se unutar samog teksta. Moraju imati broj, naziv i izvor podataka. Numerira ih se u kontinuitetu arapskim brojkama (posebno slike, posebno grafikoni, posebno tablice). Izvori podataka navode se ispod slika, odnosno grafikona i tablica.
Literatura obuhvaća sve korištene izvore i potpune podatke o djelima koja se obavezno spominju u referencama. Popis literature piše se bez broja poglavlja i dolazi na kraju rada (poslije Zaključka). Literaturu se ne numerira. Uređuje se abecednim redom prema prezimenu autora te kronološki za radove istog autora. Font: Times New Roman, veličina 8pt, uvučeni svi redovi odlomka osim prvog za 1.27 cm (hanging).
Primjeri navođenja literature:

• Časopisi: prezime, inicijali (godina), "Naslov članka", naziv časopisa u kojem je objavljen, volumen(broj), stranice.

Capizzi, M.T., Ferguson, R. (2005), "Loyalty trends for the twenty-first century", Journal of Consumer Marketing, 22(2), 72-80.

Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale (godinu), "Naslov članka", naziv časopisa u kojem je objavljen, volumen(broj), stranice.

Llosa, S., Chandon, J.-L., Orsingher, C. (1998), "An Empirical Study of Servqual's Dimensionality", The Service Industries Journal, 18(2), 16-44.

Ako je više autora (četiri ili više), navodi se prezime prvog autora nakon čega slijedi et al.

Krueger, J. et al. (2000), "Competing Models of Enterpreneurial Intentions", Journal of Business Venturing, 15(5-6), 411-432.

• Knjige: prezime, inicijali (godina), Naslov, ime izdavača, mjesto izdavanja.

Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.

Ako je više autora (četiri ili više), navodi se prezime prvog autora nakon čega slijedi et al.

• Izvori preuzeti s intereneta: prezime, inicijali (godina), "Naslov članka", naziv časopisa u kojem je objavljen, volumen(broj), stranice, adresa na internetu (datum pregleda adrese).

Cutting-Decelle et al. (2007), “A review of approaches to supply chain Communications: From manufacturing to Construction”, ITcon, 12(1), 73-102,
http://www.itcon.org/data/works/att/2007_5.content.06399.pdf (01.07.2014)

Ako kod izvora preuzetih s interenta nema autora: adresa na internetu (datum pregleda adrese na internetu).

http://www.softwebsolutions.com/mobile-supply-chain-management-solutions.html (30.06.2014)


Na prednjoj zasebnoj stranici potrebno je napisati podatke autora i koautora rada: ime i prezime, zvanje, institucija, e-mail adresa.

Teme 4. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu
1. Uvodna izlaganja

2. Održivi razvoj u ruralnom turizmu
- Poduzetništvo
- Očuvanje sela
- Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
- Inovativne usluge u ruralnom turizmu
- Prirodni i arteficijalni potencijali
- Ruralni turizam nerazvijenih područja
- Ruralni turizam otoka
- Standardizacija proizvoda i usluga (znakovi i oznake u funkciji kvalitete, izvornosti i promocije)
- Turističke (kulturne i tematske) rute
- Turistička edukacija lokalnog stanovništva
- Kreativni turizam
- Ruralni gourmet turizam
- Tradicija u oblikovanju ponude
- Plasman poljoprivrednih proizvoda kroz ruralni turizam
- Menadžment, marketing i ruralno poduzetništvo
- Agrarna ekonomika i ruralni turizam
- Primjeri dobre prakse

3. Formiranje ruralno-turističke destinacije kroz umrežavanje
- Uloga turističkih zajednica (organizacija)
- Uloga destinacijskih menadžment kompanija
- Uloga destinacijskih menadžment organizacija
- Uloga turističkih agencija i touroperatora
- Uloga lokalnih akcijskih grupa i lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu (LAG i LAGUR)
- Uloga javnog sektora
- Uloga klastera
- Uloga razvojnih agencija
- Uloga udruga
- Uloga turističkih vodiča
- Uloga ostalih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija
- Manifestacije i događanja
- Međusektorska i međunarodna suradnja
- Međunarodne turističke zone

4. Baština u ruralnom turizmu
- Europska godina kulturne baštine 2018. (angažman, održivost, zaštita, inovacije)
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19216
- Nove paradigme kulture i turizma
- Turističke kulturne rute (definicije, iskustva, potencijali, osnivanje, održivost)
- Turistička atrakcijska osnova u ruralnom turizmu u funkciji izrade ruralno-turističkog proizvoda
- Što znamo o našem kulturno-turističkom proizvodu
- Povijesni itinereri
- Vještina pričanja priča (Story telling)
- Oživljene priče (Story doing)
- Interpretacija baštine
- Menadžment kulturnog turizma i turizma baštine u ruralnim područjima
- Graditeljska baština

5. Digitalni marketing u ruralnom turizmu
- Prisustvo na Webu - osnova za digitalni marketing i rezervacije
- "Ispričaj priču" - Društvene mreže
- Turističke aplikacije za pametne telefone
- Suvremeni PR preko interneta
- Influencer marketing & Newsletter
- Virtualne destinacije (virtualne šetnje kroz destinacije)
- Pametna sela, mali gradovi i ruralna područja

6. Uloga iseljenika i nacionalnih manjina u razvoju, promociji i plasmanu ruralno-turističkog proizvoda
- Pronađimo kroijene (Find the Roots)
- Nostalgija
- Turistički aranžmani
- Povratak i zapošljavanje
- Turističke agencije - Specijalisti za Hrvatsku
- Investicije

7. Izvori financiranja u ruralnom turizmu
- Fondovi Europske unije
- Nacionalne potpore
- Potpore jedinica područne i lokalne samouprave
- Kreditne linije i osiguranja

8. Pravni okvir ruralnog turizma
- Ugostiteljske i turističke usluge
- Proizvodnja i plasman hrane
- Poljoprivreda i ruralni razvoj
- Porezna politika
- Rad i zapošljavanje
- Zdravstveni uvjeti
- Zaštita prirode i okoliša
- Graditeljstvo i prostorno uređenje
- Oznake kvalitete i izvornosti
- Ostali propisi značajni za djelovanje u ruralnom turizmu

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HF EKO ETNO GRUPA d.o.o.. Report Abuse - Terms of Service